Diensten SOMz

1. De onderzoekerskring
Eénmaal per jaar wordt er een besloten bijeenkomst georganiseerd van onderzoekers op het gebied van medezeggenschap, arbeidsverhoudingen en corporate governance. Tijdens de bijeenkomst vindt gedachtewisseling over alle stadia van onderzoek plaats. En wordt er lopend of net afgesloten onderzoek besproken. Naast kennisuitwisseling is het stimuleren van contacten tussen onderzoekers en wetenschappers uit uiteenlopende disciplines en organisaties een expliciet oogmerk. De deelname aan deze meeting van onderzoekers is gratis . De aanvankelijk geplande meeting van 29 maart 2017 is verplaatst naar de tweede helft van het jaar en zal ook in de toekomstin die periode plaatsvinden.

2. Jaarlijks onderzoekscongres
Eenmaal per jaar organiseert de SOMz een openbaar congres gewijd aan de verbinding van wetenschap en praktijk op specifieke thema’s in het werkgebied van de SOMz. Het congres staat open voor een breed publiek. Het bevorderen van interactie tussen opdrachtgevers, onderzoekers en professionele intermediairs naar de praktijk van de medezeggenschap is wat de SOMz primair voor ogen staat. Voor januari 2018 staat alweer het vierde congres gepland.

3. Overzichten van onderzoek
Om de twee jaar inventariseert de SOMz de stand van zaken wat betreft afgerond en lopend onderzoek op het werkterrein. Aan onderzoekers en wetenschappers wordt gevraagd daartoe de informatie te verschaffen. Verder houden we ogen en oren open voor vermeldingen van onderzoek in de tussenliggende periodes. Significante publicaties worden vermeld in de Nieuwsberichten op deze website. Alle bekende publicaties van heden en verleden worden opgeslagen in de database, die is te raadplegen via de website. Van nieuwe publicaties zullen methode van onderzoek en belangrijkste resultaten kort vermeld worden.

4. Website
De SOMz heeft een eigen website. Via een uitrolmenu kan kennis worden genomen van de ontwikkelingen wat betreft onderzoek op het vakgebied van de SOMz en van de agenda van bijeenkomsten en gebeurtenissen. Verder zijn op de website de verslagen van de jaarcongressen, de rapporten van de inventarisatie van onderzoek en de teksten van de Nieuwsbrieven te vinden.

5. Nieuwsbrief
Met enige regelmaat zal er een nieuwsbrief worden gepubliceerd met onderzoeksnieuws en andere beleidsrelevante onderwerpen. Suggesties voor nieuws kunnen worden gestuurd aan jan.heijink@somz.nl.

6. Adviezen over onderzoek
De SOMz geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over (gewenst) onderzoek en zal deze schriftelijk dan wel mondeling adresseren aan opdrachtgevers, sociale partners en onderzoekers. Deelname aan commissies en werkgroepen van deze organisaties behoort tot de mogelijkheden. Deze activiteiten vinden ook ruime schaal plaats. Het doel hiervan is te stimuleren dat er onderzoek wordt verricht, dat dit onderzoek relevante vraagstukken betreft en/of dat de randvoorwaarden voor onderzoek worden verbeterd

7. Sparren over onderzoek
Dit betreft vragen van individuele onderzoekers om mee te denken over oriëntatie op ontwikkelingen, over vraagstellingen voor onderzoek of subsidiemogelijkheden et cetera. Degenen die willen promoveren, een masterscriptie schrijven, onderzoek doen, ook aan de Hogescholen, kunnen bestuursleden of leden van de Raad van Advies van de SOMz benaderen. Dit kan telefonisch, via de e-mail of in face tot face gesprekken na een afspraak voor een spargesprek. Eerste contacten of kortdurend consulten zijn gratis; bij frequenter of langduriger contact kan een (gematigde) vergoeding worden gevraagd. Niet alle wijsheid zit bij de SOMz; doorverwijzing kan ook nuttig of nodig zijn.

8. SOMz op social media
Gebruik van social media is ook voor de communicatie over onderzoek in opkomst. De SOMz beschikt over LinkedIn en Twitter accounts. Actief gebruik hiervan wacht nog op een competente media-master.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”