Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?

Category : Nieuws

Een bijeenkomst georganiseerd door de BVMP en SOMz waarin wetenschappers en medezeggenschapsprofessionals elkaar ontmoeten om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Met als centrale vraag wat OR-en nodig hebben om gewenste vernieuwing te verwezenlijken.  

De praktijk van de medezeggenschap is altijd in ontwikkeling en onderhevig aan verandering geweest. Onderzoekers van AIAS/HSI en Basis en Beleid hebben onderzoek gedaan naar organisaties waar die veranderingen zich afspelen. Wat zijn de achtergronden, motieven, doelstellingen en resultaten van nieuwe vormen van medezeggenschap in de medezeggenschapspraktijk?   In oktober 2019 is dit onderzoektraject afgesloten met een slotconferentie waarin de bevindingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd. Naast een eBook (Experimenteren in medezeggenschap; Evaluatie van vernieuwingsprojecten in medezeggenschap) is hier een interactieve medezeggenschapstool ter ondersteuning van veranderingstrajecten uit voortgekomen.   Een aandachtsgebied uit het onderzoek richtte zich op de “Lopende experimenten in medezeggenschapsmodernisering en behoeften in de praktijk aan (verder) veranderingen, afgezet tegen de doelstellingen van – en mogelijkheden binnen – de WOR”. Dit haakt aan bij vragen waar medezeggenschapsprofessionals ook tegenaan lopen: Kun je ook moderniseren met de ‘de riemen die je hebt’?Biedt de WOR niet genoeg ‘haakpuntjes’ voor vernieuwing?En zitten bestuurders, OR-leden en medewerkers wel te wachten op moderne vormen van medezeggenschap?   Ook de onderzoekers vragen zich af of nieuwe, vaak minder in de OR-vertegenwoordigende vormen van medezeggenschap, binnen bedrijven wel het goede antwoord zijn.   Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen; onderzoek ontmoet de dagelijkse praktijk van de medezeggenschapsprofessionals.  

Interessant? Meld je aan bij de BVMP.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 dus wees er snel bij!

Opzet bijeenkomst Inleiding onderwerp en korte presentatie van het onderzoekDiscussie over de vraag of de WOR genoeg ‘haakpunten’ biedt voor vernieuwingOphaalsessie met als uitgangsvraag; wat hebben OR-en nodig om de gewenste vernieuwing in gang te zetten?Formuleren van aanbevelingen vanuit het werkveld voor vervolgonderzoek.    

Voor wie?
BVMP-leden (trainers, adviseurs, advocaten, juristen en ambtelijk secretarissen) die benieuwd zijn naar de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en met elkaar in gesprek willen over wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van het medezeggenschapswerk.

Door wie? Een samenwerking van de BVMP en SOMz. De inleiders zijn Dr. Frank Tros, Senior Researcher AIAS-HSI, Universiteit van Amsterdam en Drs. Simone van Houten-Pilkes MMO, organisatieadviseur Basis & Beleid.

Wanneer? Vrijdag 30 oktober 2020 (13.30 – 17.00 uur). Inloop vanaf 13.00 uur en na afloop napraten met een borrel en een hapje.

Waar? In de Coronaproof Collegezaal van de Bibliotheek van Utrecht (het voormalig postkantoor). Een uniek pand in de traditie van de Amsterdamse school. De accommodatie is op verschillende manieren te bereiken.  

Kosten? Voor BVMP-leden is deze bijeenkomst gratis. Wel is het belangrijk om je in te schrijven via het formulier op de website van de BVMP. Niet-leden van de BVMP kunnen deelnemen voor € 35,00. Als u daarna besluit om lid te worden, wordt dit bedrag afgetrokken van het eerste jaar volledige lidmaatschapsgeld. No show? – Ieder lid of deelnemer ontvangt 10 dagen voor de workshop of activiteit per mail een herinneringsbericht. Indien een deelnemer niet bij de workshop aanwezig kan zijn, kan hij of zij zich tot 7 dagen voorafgaand kosteloos via info@bvmp.nl afmelden. Als de afmelding binnen 7 dagen plaatsvindt, wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder bericht wordt € 50,- gefactureerd.

Interessant? Meld je aan bij de BVMP.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 dus wees er snel bij!

 


Jaarcongres 2020

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap in multinationale ondernemingen
4 februari 2020
13:00-18:00 uur
Sociaal Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

Januari 2020

Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op 4 februari 2020.

Dit jaar is gekozen voor het thema Medezeggenschap in multinationale ondernemingen. De sprekers zullen ingaan op de problemen bij, en de mogelijkheden van medezeggenschap in multinationale ondernemingen. Tijdens de conferentie zullen we ons onder meer afvragen hoe vanuit deze bevindingen aan medezeggenschap het beste vorm kan worden gegeven.

De kosten voor deelname, inclusief broodjes, koffie en borrel, bedragen € 65 per deelnemer. Donateurs genieten € 20 korting. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@somz.nl.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting MNO.

 

 

 


Aankondiging Onderzoeksmeeting 2019

Category : Nieuws

Woensdag 8 mei 2019 organiseert de SOMz de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.15 uur – 17.30 uur in Utrecht, locatie Utrecht School of Economics (USE), SpinozaHall, zaal 007, Kriekenpitplein 21-22.

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Zo mogelijk presenteert u kort een meegebrachte poster.

Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan het onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap dat door het Instituut GAK is uitgezet. En aan functie en vorm van medezeggenschap in verschillende types organisatie.

Programma

13.15 uur
Inloop

13.30 uur
Welkom en opening
Door prof. Hans Schenk, voorzitter bestuur van de SOMz

Kennismaken
We nemen de tijd om van elke deelnemer aan de meeting te horen met welk onderzoek hij of zij bezig is, wat de stand van zaken is.

14.45 uur
Pauze

15.15 uur
Stand van zaken en eerste resultaten onderzoek modernisering medezeggenschap
Door dr. Frank Tros en drs. Simone van Houten MMO

De functie en vorm van MZ voor verschillende typen (al dan niet geflexibiliseerde) organisaties.
Door em. Prof. Dr. Jan Kees Looise.

Presentaties via posters
Als u van de gelegenheid gebruik wil maken om naast een korte toelichting over uw onderzoek ook met de mede-onderzoeker van gedachten te wisselen, wilt u dan een poster meenemen naar de bijeenkomst en bij opgave dit even melden?

17.00 uur
Gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje

17.30 uur
Afsluiting

Aanmelden

Verslag jaarcongres SOMz 2019

Category : Nieuws

Het Jaarcongres 2019 van de SOMz vond plaats op 7 januari 2019 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Verslag 2019 Somzcongres (.PDF)


Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap en Democratie

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap en Democratie
7 januari 2019
13:00-18:00 uur
Academiegebouw Universiteit Utrecht

Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op 7 januari 2019.

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren op het terrein van de medezeggenschap. Ook wil SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar, en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in ondernemingen en instellingen. Het jaarlijkse congres is bedoeld om recente bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek aan belangstellenden te presenteren en met hen te bespreken. Op onze conferenties komen bestuurders van ondernemingsraden, opleiders, adviseurs en juristen zo in contact en in dialoog met wetenschappelijke onderzoekers, en met elkaar.

Dit jaar is gekozen voor het thema Medezeggenschap en Democratie. Dit thema stoelt op de gedachtegang dat medezeggenschap een wezenlijk onderdeel is van onze democratie. Tijdens de conferentie zullen we ons onder meer afvragen hoe vanuit deze gedachtegang aan medezeggenschap het beste vorm kan worden gegeven.

De kosten voor deelname bedragen € 65 per deelnemer. Donateurs genieten € 20 korting. U kunt zich aanmelden door bijgaand inschrijvingsformulier in te vullen en per e-post te sturen naar info@somz.nl. Uw inschrijving is definitief als betaling is ontvangen. Mocht u vragen hebben met betrekking tot financiële aspecten, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Danella.Zuidema@somz.nl.

Voor MZ-trainers is er de mogelijkheid een creditpunt voor certificering te behalen. Breng het daartoe bestemde formulier van de RMZO ter ondertekening mee op de congresdag. Het formulier is te vinden op http://www.mz-opleiders.nl/aanvraagnascholing.

Dit jaarcongres is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Sociaal-Economische Raad

Bijlagen

Congresprogramma 2019
Inschrijvingsformulier congres SOMz 2019


Onderzoeksmeeting 2018 verplaatst naar voorjaar 2019

Category : Nieuws

UPDATE: Deze meeting is verplaatst naar het voorjaar van 2019. Wil u op de hoogte blijven? Laat het ons weten via secretariaat@somz.nl.

Maandag 10 december organiseert de SOMz voor de vijfde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.15 – 17.30 uur in Utrecht , locatie Utrecht School of Economics (USE), SpinozaHall, zaal 007, Kriekenpitplein 21-22. 

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Zo mogelijk presenteert u kort een meegebrachte poster. Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan het onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap dat door het Instituut GAK is uitgezet.

Programma

 • 13.15 uur
  Inloop
 • 13.30 uur  
  Welkom en opening door prof. Hans Schenk, voorzitter bestuur van de SOMz
  Kennismaken; we nemen de tijd om van elke deelnemer aan de meeting te horen met welk onderzoek hij of zij bezig is, wat de stand van zaken is.
 • 15.00 uur
  Pauze met ruimte voor nadere kennismaking en uitwisseling
 • 15.30 uur
  Stand van zaken en eerste resultaten onderzoek modernisering medezeggenschap door Dr. Frank Tros en drs. Simone vaan Houten MMO
  Presentaties via posters; als u van de gelegenheid gebruik wil maken om naast een korte toelichting over uw onderzoek ook met de mede-onderzoeker van gedachten te wisselen, wilt u dan een poster meenemen naar de bijeenkomst en bij opgave dit even melden?
 • 17.00 uur
  Afsluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden voor de onderzoeksmeeting 2018 kan via secretariaat@somz.nl.


6 november lezing ‘Grensoverschrijdende medezeggenschap’

Category : Nieuws

In gesprek met medezeggenschapsprofessionals

Lezing en gesprek met Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen

Ondernemingsraden hebben te maken met internationalisering, ook omdat de Nederlandse economie steeds meer beïnvloed wordt door multinationale concerns. Ook kleinere bedrijven krijgen hiermee te maken. De vraag rijst in hoeverre informatie-, consultatie- en aanbevelingsrechten van Nederlandse ondernemingsraden in deze context vormgegeven kunnen worden. Wat zijn valkuilen en aandachtspunten? Wat zijn de kansen voor medezeggenschap?

In zijn proefschrift omtrent de positie van Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns heeft Marcus Meyer aandacht besteed aan deze onderwerpen, zowel de juridische kaders als ook de toepassing in de praktijk middels vragenlijsten en interviews met OR-leden, bestuurders en commissarissen. De belangrijkste bevindingen, mogelijke praktijkoplossingen (best practices) en aandachtspunten voor OR-leden en trainers van ondernemingsraden staan tijdens de bijeenkomst centraal.

Deze middag wordt in samenwerking door SOMz met de Beroepsvereniging MedezeggenschapsprofessionalsBVMP georganiseerd.

Opzet bijeenkomst

 • Inleiding onderwerp en “highlights” proefschriftonderzoek
 • Workshops aan de hand van stellingen en/of vragen
 • Plenaire terugkoppeling en vragenronde
 • Borrel (vanaf ca. 17 uur)

Voor wie?
Alle geïnteresseerde trainers, adviseurs, advocaten, juristen en ambtelijk secretarissen, die benieuwd zijn maar de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en met elkaar in gesprek willen over uitdagingen, aandachtspunten en kansen.

Wanneer?
Dinsdag 6 november 2018 (14.00 – 17.30 uur). Na afloop napraten met een borrel en een hapje.

Waar?
Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen.
Goede parkeergelegenheid en gelegen naast station Driebergen-Zeist.

Inschrijven kan via de website van de BVMP
Wil u zich aanmelden maar bent u geen lid van de BVMP en/of de VASMO? Dan kunt u deelnemen voor € 35,00. Voor BVMP-leden En VASMO-leden is deze bijeenkomst gratis.

Indien een deelnemer, zonder tijdige afmelding (dat wil zeggen: afmelding voorafgaand aan de start van de bijeenkomst via contact@bvmp.nl), niet komt opdagen, wordt een no-show vergoeding in rekening gebracht van € 50,00 .

De link naar BVMP:
https://www.bvmp.nl/grensoverschrijdende-medezeggenschap/


Marcus Meyer gepromoveerd op onderzoek naar de positie van Nederlandse ondernemingsraden in multinationals

Category : Nieuws

Meyer, Marcus (2018), The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations, Maastricht Law Series 3, Eleven International  Publishing, Boom uitgevers, Den Haag.

Lees hier een recensie.


Bevordering van de naleving van de WOR: Minister stuurt brief naar de Tweede Kamer over het Nalevingsonderzoek van 2017

Category : Nieuws

In zijn brief van 5 maart 2018 schrijft de minister dat flexwerkers bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden onder de huidige wet en regelgeving, maar dat blijvende aandacht belangrijk is. Hij wil dat ook onder de aandacht brengen van de sociale partners in de SER.

In feite is dit een opvallende inhoud van de brief, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat zowel het ministerie als de SER/CBM beide een vorm van onderzoek hebben uitbesteed naar de vraag hoe het nalevingspercentage kan worden opgehoogd.  Nadere bijzonderheden van deze uitgezette opdrachten ontbreken ons nog. Uit vroeger onderzoek is wel bekend dat het niet naleven van de WOR (lees: het niet instellen van een OR volgens de WOR) voornamelijk geconcentreerd is in kleinere ondernemingen (50 -75 werknemers) in een reeks van specifieke branches. We zijn benieuwd of de onderzoekers hier oplossingen voor kunnen aandragen.

Dan nog een opmerking:  bij ‘actueel’ val je meteen in het integrale verslag van het jaarcongres 2018. Dat is niet de bedoeling. Er was een beknopt verslag van Danella Zuidema. Dat moet hier komen. Er moet daarna dan een  ‘lees verder’ komen met het nu geplaatste hele verslag.


Marcus Meyer gepromoveerd op onderzoek naar de positie van Nederlandse ondernemingsraden in multinationals

Category : Nieuws

Maandag 9 april verdedigde Marcus Meyer in de aula van Universiteit van Maastricht zijn omvangrijke (510 pagina’s) proefschrift getiteld  “The position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations. Bij de opponenten was er veel  lof voor de aanpak van zijn onderzoek.  Het viel ons op dat de vragen die gesteld werden twee strekkingen kenden.  Staat het Nederlandse medezeggenschapsrecht niet op gespannen voet met internationale regelingen? En: hoe kan met name de naleving van de structuurwet verbeterd worden? Marcus reageerde vlot op de vragen. In zijn opening had hij al gewezen op het belang van medezeggenschap ook in multinationals, omdat het goed is voor het functioneren van de onderneming en omdat medezeggenschap een grondrecht van werknemers is. Weinig gingen de opponenten in op de nadere details van de onderzoeksresultaten en op de methodische onderbouwing. Wij hopen hier binnenkort nader op in te gaan.  Tot slot feliciteerde promotor professor Ferdinand Grapperhaus (nu minister van Justitie) de promovendus met wat toch merendeels een solo-exercitie was.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag