Onze diensten

Netwerken

Het leggen van (figuurlijke) netwerken en het onderhouden van contacten.

Database

Overzicht van onderzoek op het gebied van medezeggenschap.

Onderzoek

Adviseren over medezeggenschap met als doel het stimuleren van onderzoek.

Actueel

Het laatste nieuws

Aankondiging Onderzoeksmeeting 2019

Tags : 

Woensdag 8 mei 2019 organiseert de SOMz de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.15 uur – 17.30 uur in Utrecht, locatie Utrecht School of Economics (USE), SpinozaHall, zaal 007, Kriekenpitplein 21-22. De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en

Read More

Verslag jaarcongres SOMz 2019

Tags : 

Het Jaarcongres 2019 van de SOMz vond plaats op 7 januari 2019 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Verslag 2019 Somzcongres (.PDF)

Read More

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap en Democratie

Tags : 

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap en Democratie 7 januari 2019 13:00-18:00 uur Academiegebouw Universiteit Utrecht Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op 7 januari 2019. De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren op het terrein van de medezeggenschap. Ook wil SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden

Read More

Onderzoeksmeeting 2018 verplaatst naar voorjaar 2019

Tags : 

UPDATE: Deze meeting is verplaatst naar het voorjaar van 2019. Wil u op de hoogte blijven? Laat het ons weten via secretariaat@somz.nl. Maandag 10 december organiseert de SOMz voor de vijfde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.15 – 17.30 uur in Utrecht , locatie Utrecht School of Economics (USE), SpinozaHall,

Read More

6 november lezing ‘Grensoverschrijdende medezeggenschap’

Tags : 

In gesprek met medezeggenschapsprofessionals Lezing en gesprek met Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen Ondernemingsraden hebben te maken met internationalisering, ook omdat de Nederlandse economie steeds meer beïnvloed wordt door multinationale concerns. Ook kleinere bedrijven krijgen hiermee te maken. De vraag rijst

Read More

Marcus Meyer gepromoveerd op onderzoek naar de positie van Nederlandse ondernemingsraden in multinationals

Meyer, Marcus (2018), The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations, Maastricht Law Series 3, Eleven International  Publishing, Boom uitgevers, Den Haag. Lees hier een recensie.

Read More

Bevordering van de naleving van de WOR: Minister stuurt brief naar de Tweede Kamer over het Nalevingsonderzoek van 2017

Tags : 

In zijn brief van 5 maart 2018 schrijft de minister dat flexwerkers bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden onder de huidige wet en regelgeving, maar dat blijvende aandacht belangrijk is. Hij wil dat ook onder de aandacht brengen van de sociale partners in de SER. In feite is dit een opvallende inhoud van de brief,

Read More

Marcus Meyer gepromoveerd op onderzoek naar de positie van Nederlandse ondernemingsraden in multinationals

Tags : 

Maandag 9 april verdedigde Marcus Meyer in de aula van Universiteit van Maastricht zijn omvangrijke (510 pagina’s) proefschrift getiteld  “The position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations. Bij de opponenten was er veel  lof voor de aanpak van zijn onderzoek.  Het viel ons op dat de vragen die gesteld werden twee strekkingen kenden.  Staat

Read More

Verslag Jaarcongres 2018 van de SOMz op 8 januari 2018 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht

Tags : 

Opening door Simone van Houten Simone van Houten-Pilkes opent als dagvoorzitter de bijeenkomst. Zij heet iedereen welkom en merkt op dat dit congres erop gericht is een brug te slaan tussen wetenschap en medezeggenschap, evenals bij voorgaande congressen het geval was. Vandaag zal professor Jan Kees Looise de inleiding op het programma verzorgen. Professor Ben

Read More

Datum van congres conflicthantering is verzet

Het geplande congres van 8 maart over collectieve conflicthantering is verzet naar woensdag 25 april. Ons bereikt het bericht dat ondanks veel belangstelling de datum een probleem vormde. De SOMz heeft medewerking verleend aan de voorbereiding van het congres en we hopen dan ook dat 25 april voor veel belangstellenden meer geschikt is. De thematiek

Read More

Naleving van de WOR zorgwekkend?

Geen harde conclusie te trekken Vrij onopvallend heeft de vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Lodewijk Asscher) het rapport van het ‘Nalevingsonderzoek 2017’ in september vrijgegeven. In de loop van de maanden komt de publiciteit erover op gang. Het staat er niet zo goed voor met de naleving van de WOR en met de

Read More

PhD Defense Marcus Meyer

Op maandag 9 april 2018 zal Marcus Meyer promoveren op zijn proefschrift getiteld: ‘The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations’. Voor het eerst sinds bijna 5 jaar zal er weer wetenschapper promoveren op onderzoek naar de medezeggenschap. Vaak wordt er getwijfeld aan de mogelijkheid van Nederlandse ondernemingsraden invloed te krijgen op de besluiten

Read More

Europees project over collectieve conflicthantering 8 maart Zonheuvel Doorn

Tags : 

UPDATE: Dit congres is verplaatst naar 25 april. Op 8 maart aanstaande organiseert dr. Katalien Bollen van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat en met medewerking van de SOMz een landelijk congres over de vraag hoe partijen als OR, vakbonden en ondernemingsbestuur omgaan met collectieve conflicten en wat de rol daarbij

Read More

Workshop van de SOMz over ‘Inclusie en uitsluiting, onderliggende (machts)processen in organisaties en de rol van de OR’ voorlopig in de ijskast

Tags : 

Op initiatief van SOMz heeft op 30 januari een eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het gebouw van de SER waar een zestal wetenschappers, adviseurs en medewerkers van het secretariaat van de CBM zich gebogen hebben over de vraag hoe de komende tijd door elk van beide organisaties op een nuttige manier aandacht aan deze thematiek kan

Read More

Meeting van onderzoekers op 19 september 2018 ‘s middags

Tags : 

Noteer de datum alvast! De meeting is een netwerkbijeenkomst voor onderzoekers op gebied van medezeggenschap en medewerkersparticipatie uit de diversiteit van disciplines en instituten. De bijeenkomst is bedoeld om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. De deelnemers variëren van masterstudenten tot emeritus hoogleraren en alles wat zich daartussen bevindt. Het gaat om een

Read More

Commentaar op het rapport Naleving WOR 2017

Tags : 

Tekst Jan Heijink Een gemiste kans Het is goed dat er na zes jaar weer een representatief onderzoek naar de naleving van de WOR is uitgevoerd in opdracht van de minister van Sociale Zaken. Maar er zijn ook gemiste kansen. In het rapport worden de resultaten op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Ze geven naast positieve punten

Read More

Jaarcongres SOMz op 8 januari sneed interessante problematiek van nieuwe technologie en de rol van de medewerkers aan.

Tags : 

In het statige Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht en dit keer gewijd aan een concreet thema: robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee? Onder voorzitterschap van Simone van Houten deed professor Jan Kees Looise de aftrap met een toelichting op de keuze van SOMz = een brug slaan tussen

Read More

Jaarcongres 2018

Tags : 

Het jaarcongres 2018 heeft inmiddels plaatsgevonden op 8 januari in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren ten behoeve van de medezeggenschap. Ook wil de SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap

Read More

Aankondiging project “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

Tags : 

Participatie aan de besluitvorming in de onderneming en de rol die onderscheiden groepen werknemers daarbij (kunnen) vervullen, staat sterk in de belangstelling. Denk aan discussies over gender, over het (gebrek aan) inclusie van de ‘flexibele schil‘ en de participatie van Nederlanders met een dubbel paspoort. Wat is de rol van de medezeggenschap en met name

Read More

Inschrijven jaarcongres 2018

Tags : 

We nodigen u hierbij graag uit voor het jaarcongres van de SOMz op 8 januari 2018. De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren ten behoeve van de medezeggenschap. Ook wil de SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap

Read More

Inspectie Gezondheidszorg en Inspectie SZW (2017), Gezamenlijk toezicht ouderenzorg door IGZ en Inspectie SZW – een proef

In het najaar van 2016 en begin 2017 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW gezamenlijk twintig toezichtbezoeken afgelegd aan afdelingen psychogeriatrie in verpleeghuizen, verspreid over heel Nederland. Deze samenwerking is een proef. Doel is te bekijken hoe gezamenlijk inspecteren de bewustwording bij instellingen kan bevorderen over de samenhang tussen veiligheid en

Read More

Vooraankondiging Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

Participatie aan de besluitvorming in de onderneming en de rol die onderscheiden groepen werknemers daarbij vervullen, staat sterk in de belangstelling. Denk aan discussies over gender, over het (gebrek aan) aandeel van de ‘flexibele schil ‘ en de participatie van Nederlanders met een dubbel paspoort. Wat is de rol van de medezeggenschap en met name

Read More

Verslag onderzoekersmeeting 13 september 2017

De bijeenkomsten van onderzoekers hebben een vertrouwelijk karakter. Het verslag is daarom summier. Het eerste deel van de middag was gevuld met wederzijdse kennismaking en het melden van ieders projecten. Voor zover het nieuw onderzoek betreft is de neerslag daarvan te vinden op deze website onder het keuzemenu onderzoek > lopend onderzoek. Over en weer

Read More

Datum en locatie jaarcongres SOMz 2018

Tags : 

Het jaarcongres van de SOMz 2018 zal plaatsvinden op maandagmiddag 8 januari 2018 in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Als uit te werken thema is gekozen voor digitalisering en ®evolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee? Nadere berichten volgen, maar reserveert u vast de datum. Update 3 november 2017 Meer

Read More

Onderzoekersmeeting 2017

Tags : 

Woensdag 13 september organiseert de SOMz voor de vierde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.00 – 16.30 uur in Utrecht (locatie nog nader te bepalen). Het betreft hier de uitgestelde meeting zoals die aanvankelijk was gepland voor 29 maart 2017. De agenda voor die bijeenkomst blijft in principe onveranderd. De meeting

Read More

Resultaten van nieuw onderzoek verwacht

Naar verwachting zullen voor half mei 2017 de resultaten bekend worden van het langverwachte ‘Nalevingsonderzoek’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. In de week van 20 maart is een concept van het rapport voorgelegd aan een drietal klankbordgroepen uit het medezeggenschapsveld. Na de nodige bijstellingen zal het rapport openbaar worden. Dat is bijna

Read More

Onderzoeksmeeting maart 2017 uitgesteld

Helaas hebben we moeten besluiten de onderzoekersmeeting van 29 maart aanstaande te cancelen, dat wil zeggen uit te stellen tot na de zomer. Het programma zal dan wel in grote lijnen hetzelfde blijven. Reden van het uitstel Er zijn meer (spijtige) afmeldingen dan aanmelders. Dus was de datum kennelijk wat ongelukkig. Maar de bijeenkomst was

Read More

‘Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016, Samen Winnen’

Tags : 

Het juist verschenen rapport ‘Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016, Samen Winnen’ van de hand van de CAOP-onderzoekers Tineke Visser en Jo Scheren is aan het bestuur van de Stichting Bibliotheekwerk (SBW) aangeboden. Jan Heijink wijdt een kort commentaar aan het onderzoek. – Zie database lijst van onderzoeken. 

Read More

Verslag jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Tags : 

Maandag 9 januari heeft het jaarcongres 2017 van de SOMz plaatsgevonden in een volle Senaatszaal in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Wetenschap en de praktijk van de medezeggenschap spelen zich af in verschillende werelden. Het kost enige moeite, maar met inschakeling van deskundige intermediairs zoals trainers, adviseurs en juristen hebben wetenschap en de

Read More

Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Tags : 

Datum:   maandag 9 januari 2017 Plaats:    Universiteit Utrecht, locatie Academiegebouw en Faculty club, Domplein 29, 3512 JE te Utrecht. Het hart en gezicht van de UU. Dagvoorzitter:   Niko Manshanden Programma inclusief toelichting en inschrijven – Jaarcongres 2017 – PDF Programma 12.30 uur:   Aankomst, koffie/thee. 13.00 uur:   Welkom en opening door het bestuur

Read More

Vakmedianet neemt Praktijkblad Ondernemingsraad over

Ons bereikt het bericht dat het vaktijdschrift POR (Praktijkblad Ondernemingsraad), dat tot dusver werd uitgegeven door Reed Business Information is overgenomen door Vakmedianet. Vakmedianet is eigenaar van onder andere het vakblad en de titel OR Informatie. Verdere inhoudelijke en redactionele gevolgen van de overname zijn ons nog niet bekend.

Read More

Jan Heijink dagvoorzitter studiedag Vakmedianet

Op verzoek van Vakmedianet was Jan Heijink dagvoorzitter op de studiedag 10 november 2016 met als titel: Gouden driehoek of Bermudadriehoek? over de relaties tussen bestuur, toezicht (RvC/ RvT) en ondernemingsraad. Als sprekers traden op prof. Rienk Goodijk, Vrije Universiteit, mr. Danielle Haenen, directeur SER, drs. Wil de Cloe, o.a. voorzitter RvT, mr. Willem van

Read More

Uitnodiging bijeenkomst NvA , TvA en SOMz

Tags : 

“Is er toekomst voor de medezeggenschap?” (nav. nieuwe themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken) Wanneer: Vrijdag 3 juni, 2016, 14.00–17.00 uur Waar: Narritaweg 10 (Amsterdam) – Google Maps Concept-programma: 13.15 uur: Ledenvergadering NVA (ALV) 14.00 uur: Inloop 14.15 uur: Aftrap door Marc van der Meer 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA)

Read More

Onderzoekersbijeenkomst 23 maart

De jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers in het netwerk van de SOMz heeft woensdag 23 maart 2016 weer plaatsgevonden. De bedoeling van deze bijeenkomsten is dat onderzoekers met verschillende achtergronden en vanuit diverse wetenschappelijke disciplines in een open sfeer kennis en ervaringen uitwisselen. Op de 23ste maart waren 11 onderzoekers en bestuursleden van de SOMz bijeen

Read More

Impressie congres 2016 – “Wetenschap en medezeggenschap”

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP). Het thema van het Jaarcongres

Read More

Jaarlijkse onderzoekersdag op 23 maart 2016

Geachte wetenschapper / onderzoeker medezeggenschap en arbeidsverhoudingen, Hierbij nodigen wij u (je) uit voor onze jaarlijkse onderzoekersdag op 23 maart aanstaande. De onderzoekersdag is een centraal gebeuren voor onze doelstelling om onderzoekers op het gebied van medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen met elkaar in contact te brengen. Uitnodiging / Programma

Read More

Mini symposium 19 februari 2016

Op 19 februari organiseren wij in samenwerking met de COR gemeente Utrecht, CAOP en het A+O fonds Gemeenten een mini symposium waarin onderzoek en de praktijk van de medezeggenschap bij elkaar komen. Lees hier meer informatie

Read More

Verslag Jaarcongres SOMz van 11 januari 2016

Tags : 

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld  voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP). Het thema van het Jaarcongres

Read More

Jaarcongres 2016: Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?

Het jaarcongres van de SOMz vindt plaats op 11 januari 2016 heeft als thema “Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?”.  Meer informatie treft u aan in de uitnodiging en het programma.

Read More

Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap

Iets wat uitstekend past in de doelstelling van de SOMz is een collegereeks van Vakmedianet. Zij starten dit voor intermediairs van de medezeggenschap. De overdracht van kennis in theorie en empirie naar kunnen in de praktijk start met een collegemiddag op 10 december in de Utrecht School of Economics van de Universiteit van Utrecht. De

Read More

Anneke Goudswaard, lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Op 13 november wordt Anneke Goudswaard geïnstalleerd als lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen bij de hogeschool Windesheim Fleveland in Almere. Aansluitend houdt zij haar lectorale rede “‘Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder, Hoe bedrijven en regio samen kunnen optrekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei”.

Read More

Rienk Goodijk: bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector

Op donderdag 12 november aanvaardt Rienk Goodijk formeel zijn ambt als bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector. Dit doet hij door het uitspreken van zijn oratie “Van afvinken naar aanspreekbaarheid”, overdeugdelijke governance in de semipublieke sector.”

Read More

ALV Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap 19 April 2016

Zet al vast in uw agenda dat de Algemene Ledenvergadering van de NVMz (Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap) op 19 april 2016 is. Het thema van de vergadering is “Democratisering”.

Read More

Augustus 2015

In Economic and Industrial Democracy van 2015 beschrijven Saraï Sapulete en Annette van den Berg hoe ondernemingsraden invloed kunnen hebben op de personele gevolgen van inkrimpingen en sluitingen van dochterondernemingen van multinationals. Zij doen dit op basis van procesanalyse in drie cases. Hun aandacht gaat met name uit naar twee elementen in het proces van

Read More

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen, Peiling 2015

Nieuw onderzoek Van den Tillaart, Harry, Warmerdam, John en Sombekke, Evelien, Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen, Peiling 2015, ISO/ITS. Opzet van het onderzoek Het gaat om de eerste afname van een beoogd jaarlijks af te nemen monitor. Doel, onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek worden uitgebreid besproken. Het onderzoek is door ITS Radboud Universiteit

Read More

April 2015

De SOMz heeft een brief gezonden aan de vaste kamercommissie sociale zaken en werkgelegenheid in reactie op een brief van Asscher “Stand van zaken medezeggenschap”. Voor meer informatie leest u dan het nieuwsbericht. In maart vond de netwerkbijeenkomst van onderzoekers plaats. Ten tijde van de bijeenkomst werd het bericht ontvangen van het overlijden van mr. Frans

Read More

Jaarlijkse bijeenkomst 2015

Op 31 maart vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het onderzoekersnetwerk. Op die bijeenkomst presenteren onderzoekers hun laatste onderzoeken en gaan daarover met elkaar in discussie. Ten behoeve van deze bijeenkomst wordt ook de jaarlijkse inventarisatie van uitgevoerde en in uitvoering zijnde onderzoeken plus de onderzoekswensen verstrekt en besproken. De bijeenkomst van het onderzoeksnetwerk is

Read More

Eenmalige projectsubsidie is toegekend: “de positie van Nederlandse ondernemingen in internationale concerns”

Het bestuur van de SOMz heeft met veel genoegen het bericht ontvangen dat door het Ministerie van SZW aan de Stichting MNO een eenmalige projectsubsidie is toegekend voor het kwalitatieve deel van het project “de positie van Nederlandse ondernemingen in internationale concerns”. Het betreft hier een subsidie voor het onderzoek van Marcus Meyer die als

Read More

Verslag werkconferentie 6 november: Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities

Hier treft u het verslag aan van de op 6 november gehouden werkconferentie van de NVA en de SOMz “Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities”. Hieronder treft u achtergrondinformatie aan van de inleiders. Artikel Holtzer in het FD Artikel Kruger Gillissen OR3.0 Artikel Looise zeggenschap Promotie Holtzer Sapulete proefschrift Nederlandse samenvatting Toekomstscenario’s medezeggenschap Smit

Read More

De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid

Op 6 november 2014 organiseert de SOMz samen met de NVA een werkconferentie met als titel “De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid”. Over de inhoud van de conferentie en hoe u zich kunt opgeven kunt u hier meer lezen.

Read More

Juni 2014

Nieuw bestuurslid Marjet van der Heijden is met ingang van 20 juni ons vierde bestuurslid. Nieuwsbrief nummer 2 In onze laatste nieuwsbrief treft u de balans aan van één jaar SOMz. Nieuw onderzoek: Onderzoek Goed OR-werk Saraï Sapulete doet onderzoek naar de effectiviteit van ondernemingsraden. In haar proefschrift onderzocht zij het effect van de aanwezigheid

Read More

Nieuwe onderzoeken

In het voorjaar van 2014 zijn er vier nieuwe onderzoeken verschenen. Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2014 Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) “Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland”, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN 978-90-567713-97 Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. “De invloed

Read More

Februari 2014

Bijeenkomst onderzoekskring De eerste bijeenkomst van de onderzoekskring vond plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de School of Economics van de Universiteit van Utrecht. Een twintigtal onderzoekers uit verschillende disciplines en van divers pluimage namen kennis van elkaars projecten en voerden geanimeerde discussies. Een kort verslag treft u aan in nieuwsbrief 1. Een uitvoeriger verslag

Read More

December 2013

Hans Boeckler Doctoral Fellowship De Hans Boeckler Stichting kondigt het Hans Boeckler Doctoral Fellowship (HBDF) aan voor de termijn 2014/15. Sluiting inschrijving 28 februari 2014. Bijeenkomst onderzoekskring De eerste bijeenkomst van de kring van onderzoekers vindt plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de Universiteit van Utrecht. De bijeenkomst is in nauwe samenwerking met onderzoekers voorbereid.

Read More

Meer weten over wat wij doen en voor u kunnen betekenen?