Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap en Democratie

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap en Democratie
7 januari 2019
13:00-18:00 uur
Academiegebouw Universiteit Utrecht

Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op 7 januari 2019.

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren op het terrein van de medezeggenschap. Ook wil SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar, en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in ondernemingen en instellingen. Het jaarlijkse congres is bedoeld om recente bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek aan belangstellenden te presenteren en met hen te bespreken. Op onze conferenties komen bestuurders van ondernemingsraden, opleiders, adviseurs en juristen zo in contact en in dialoog met wetenschappelijke onderzoekers, en met elkaar.

Dit jaar is gekozen voor het thema Medezeggenschap en Democratie. Dit thema stoelt op de gedachtegang dat medezeggenschap een wezenlijk onderdeel is van onze democratie. Tijdens de conferentie zullen we ons onder meer afvragen hoe vanuit deze gedachtegang aan medezeggenschap het beste vorm kan worden gegeven.

De kosten voor deelname bedragen € 65 per deelnemer. Donateurs genieten € 20 korting. U kunt zich aanmelden door bijgaand inschrijvingsformulier in te vullen en per e-post te sturen naar info@somz.nl. Uw inschrijving is definitief als betaling is ontvangen. Mocht u vragen hebben met betrekking tot financiële aspecten, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Danella.Zuidema@somz.nl.

Voor MZ-trainers is er de mogelijkheid een creditpunt voor certificering te behalen. Breng het daartoe bestemde formulier van de RMZO ter ondertekening mee op de congresdag. Het formulier is te vinden op http://www.mz-opleiders.nl/aanvraagnascholing.

Dit jaarcongres is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Sociaal-Economische Raad

Bijlagen

Congresprogramma 2019
Inschrijvingsformulier congres SOMz 2019


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag