Author Archives: administrator

Inspectie Gezondheidszorg en Inspectie SZW (2017), Gezamenlijk toezicht ouderenzorg door IGZ en Inspectie SZW – een proef

Category : Database

In het najaar van 2016 en begin 2017 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW gezamenlijk twintig toezichtbezoeken afgelegd aan afdelingen psychogeriatrie in verpleeghuizen, verspreid over heel Nederland. Deze samenwerking is een proef. Doel is te bekijken hoe gezamenlijk inspecteren de bewustwording bij instellingen kan bevorderen over de samenhang tussen veiligheid en kwaliteit van persoonsgerichte zorg en goed personeelsbeleid. De resultaten zijn onderzocht door Regioplan (contact Bob van Waveren). De bevraagde inspecteurs vinden dat het een efficiency voordeel oplevert en een verdieping van de inspecties. Bevraagde managers gemengd positief en betrokken OR-leden vinden het moeilijk een oordeel te geven, want ze waren niet eerder bij (IGZ-) inspecties betrokken.

Factsheet, september 2017

In 2018 krijgt de proef vervolg. Het lijkt ons een experiment waarvan de beleidsimplicaties nauwlettend gevolgd moeten worden. Blijft de medezeggenschap voldoende geraadpleegd door het externe toezicht? Dit temeer omdat de zorgbrede governancecode goed werkgeverschap (waar onder de arbeidsomstandigheden) niet benoemd.


Uitnodiging bijeenkomst NvA , TvA en SOMz

Tags :

Category : Nieuws

“Is er toekomst voor de medezeggenschap?”
(nav. nieuwe themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken)

Wanneer: Vrijdag 3 juni, 2016, 14.00–17.00 uur

Waar: Narritaweg 10 (Amsterdam) – Google Maps

Concept-programma:

 • 13.15 uur: Ledenvergadering NVA (ALV)
 • 14.00 uur: Inloop
 • 14.15 uur: Aftrap door Marc van der Meer
 • 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA) en Niko Manshanden (FNV).
  • Korte interviews met de verschillende auteurs van de artikelen in TvA.
  • Punten van aandacht zijn: de verhouding formele en informele medezeggenschap, de robotisering en governance van bedrijven
  • Algemene reflectie door prof Paul Boselie (UU).
  • Speciale aandacht voor implicaties van deze studie voor HRM-opleiding
 • 16.00 uur: Discussie
 • 16.45 uur: Drankje

Algemene informatie:

Locatie: Bondsraadzaal FNV, Narritaweg 10, 1043 BX, Amsterdam (vlak bij Amsterdam Sloterdijk).

Toegang: Alleen toegang met een vooraanmelding! De toegang is voor leden van de NVA en SOMz gratis. Voor niet-leden is de entree €27,50. Voor studenten die geen lid zijn €7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag. Het themanummer van TvA is verkrijgbaar voor de eenmalige lage prijs van 10 euro. Aanmelding voor woensdag 1 juni via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl

Inlichtingen: Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit seminar: Marc van der Meer (marc.vandermeer@uvt.nl), Niko Manshanden (niko.manshanden@somz.nl) en Kees Vos (cjvos@xs4all.nl).

Meer (actuele) informatie: http://www.platformarbeidsverhoudingen.nl.


Onderzoekersbijeenkomst 23 maart

Category : Nieuws

De jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers in het netwerk van de SOMz heeft woensdag 23 maart 2016 weer plaatsgevonden. De bedoeling van deze bijeenkomsten is dat onderzoekers met verschillende achtergronden en vanuit diverse wetenschappelijke disciplines in een open sfeer kennis en ervaringen uitwisselen.

Op de 23ste maart waren 11 onderzoekers en bestuursleden van de SOMz bijeen in de mooie Bouwzaal van de FNV in Woerden. Voor de pauze deed elk van de deelnemers de eigen projecten of aandachtsvelden uit de doeken. Hoewel de bijeenkomsten een besloten karakter hebben, is voor belangstellende onderzoekers op aanvraag een beknopt verslag beschikbaar. Na de pauze presenteerden respectievelijk Saraï Sapulate (vergelijkend onderzoek naar de rol van de OR in Duitsland, Nederland en Frankrijk) en JosÈe Lamers (de ontwikkeling en resultaten van de E-OR) met dia-presentaties aspecten en resultaten van hun projecten.

Dit was de derde bijeenkomst van onderzoekers van de SOMz. De interesse voor deze bijeenkomst was veel hoger dan blijkt uit het eerder genoemde aantal aanwezige personen. Meer dan 25 onderzoekers en hun begeleiders hebben blijk van interesse gegeven. Om tal van redenen waren er uiteindelijk slechts 11 bijeen. De SOMz zal zeker doorgaan met het organiseren van deze bijeenkomsten vanwege het belang van het delen van kennis en vanwege de sfeer van de bijeenkomsten en het enthousiasme van de deelnemers.

Lees verder…


Impressie congres 2016 – “Wetenschap en medezeggenschap”

Category : Nieuws

bijeenkomst

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP).

Het thema van het Jaarcongres 2016 van de SOMz is nauw verweven met een kerndoelstelling van de SOMz om resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken voor de praktijk van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. De inleiders zijn prominente vertegenwoordigers van enkele van de wetenschappelijke disciplines, die relevant zijn voor de medezeggenschap.
Voor het congres waren voor een groot deel intermediairs voor de medezeggenschap uitgenodigd, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein. Wetenschappers en onderzoekers enerzijds en OR-en en ondernemingsbestuurders en hun professionele ondersteuners anderzijds opereren in goeddeels gescheiden werelden. Dat is noch voor de wetenschap noch voor de praktijk optimaal, zo is de gedachte achter het congres. Laten we deze werelden bewust met elkaar in contact brengen. De volgende hoogleraren en onderzoekers kwamen aan het woord.

Prof. dr. Jan Kees Looise, Universiteit Twente (Professor of Human Resource Management), opende het congres door een kader neer te zetten over het thema “Wetenschap en medezeggenschap”. De relevante wetenschappelijke disciplines, daarna toegelicht door de andere sprekers, kregen een plek. Ook ging hij in op een benadering vanuit de economie en bedrijfskunde.

De combinatie “Psychologie & Medezeggenschap, vanzelfsprekend & Ontbrekend” werd toegelicht
door Martin C. Euwema van de Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie. Martin is hoogleraar organisatiepsychologie.

Prof. mr. L. G. Verburg werkte de juridische invalshoek uit. Leonard Verburg is sinds 2010 hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen, faculteit der rechtsgeleerdheid. Hij was vanaf augustus 2007 tot en met 2009 al aan de Radboud Universiteit als hoogleraar verbonden als houder van de CPO-wisselleerstoel. Prof. Leonard Verburg is lid van het curatorium van het Onderzoekcentrum Onderneming & recht (OO&R). Verburg is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof ‘s-Gravenhage.

Als sociologen medezeggenschap bestuderen kijken ze vooral naar structuren en machtsverhoudingen. Dat zijn voor psychologen en juristen ook geen onbekende begrippen, maar het zijn niet de onderwerpen waarop de aandacht in eerste instantie vooral is gericht zoals dat bij sociologen wËl het geval is. Dat was de invalshoek van Frank Pot die professor emeritus of Social Innovation of Work and Employment at the Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen is.

Tot slot knoopte Dr. Jan Ekke Wigboldus het geheel aan elkaar via zijn bijdrage over de brug tussen wetenschap en praktijk van de medezeggenschappers zelf, de OR-leden. Hij studeerde naast zijn werk als trainer/adviseur Nederlands (variant Communicatiekunde) aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde later aan de Universiteit Twente (faculteit Management & Governance) op onderzoek naar de economische effecten van ondernemingsraden. Als u het verslag wilt hebben kunt u een mail sturen naar: info@somz.nl.

Informatie jaarcongres 2017


Jaarlijkse onderzoekersdag op 23 maart 2016

Category : Nieuws

Geachte wetenschapper / onderzoeker medezeggenschap en arbeidsverhoudingen,

Hierbij nodigen wij u (je) uit voor onze jaarlijkse onderzoekersdag op 23 maart aanstaande. De onderzoekersdag is een centraal gebeuren voor onze doelstelling om onderzoekers op het gebied van medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen met elkaar in contact te brengen.

Uitnodiging / Programma


Mini symposium 19 februari 2016

Category : Nieuws

Op 19 februari organiseren wij in samenwerking met de COR gemeente Utrecht, CAOP en het A+O fonds Gemeenten een mini symposium waarin onderzoek en de praktijk van de medezeggenschap bij elkaar komen.
Lees hier meer informatie


Verslag Jaarcongres SOMz van 11 januari 2016

Category : Nieuws

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld  voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP).

Het thema van het Jaarcongres 2016 van de SOMz is nauw verweven met een kerndoelstelling van de SOMz om resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken voor de praktijk van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. De inleiders zijn prominente vertegenwoordigers van enkele van de wetenschappelijke disciplines, die relevant zijn voor de medezeggenschap.
Voor het congres waren voor een groot deel intermediairs voor de medezeggenschap uitgenodigd, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein. Wetenschappers en onderzoekers enerzijds en OR-en en ondernemingsbestuurders en hun professionele ondersteuners anderzijds opereren in goeddeels gescheiden werelden. Dat is noch voor de wetenschap noch voor de praktijk optimaal, zo is de gedachte achter het congres. Laten we deze werelden bewust met elkaar in contact brengen. De volgende hoogleraren en onderzoekers kwamen aan het woord.

Prof. dr. Jan Kees Looise, Universiteit Twente (Professor of Human Resource Management), opende het congres door een kader neer te zetten over het thema “Wetenschap en medezeggenschap”. De relevante wetenschappelijke disciplines, daarna toegelicht door de andere sprekers, kregen een plek. Ook ging hij in op een benadering vanuit de economie en bedrijfskunde.

De combinatie “Psychologie & Medezeggenschap, vanzelfsprekend & Ontbrekend” werd toegelicht
door Martin C. Euwema van de Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie. Martin is hoogleraar organisatiepsychologie.

Prof. mr. L. G. Verburg werkte de juridische invalshoek uit. Leonard Verburg is sinds 2010 hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen, faculteit der rechtsgeleerdheid. Hij was vanaf augustus 2007 tot en met 2009 al aan de Radboud Universiteit als hoogleraar verbonden als houder van de CPO-wisselleerstoel. Prof. Leonard Verburg is lid van het curatorium van het Onderzoekcentrum Onderneming & recht (OO&R). Verburg is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof ‘s-Gravenhage.

Als sociologen medezeggenschap bestuderen kijken ze vooral naar structuren en machtsverhoudingen. Dat zijn voor psychologen en juristen ook geen onbekende begrippen, maar het zijn niet de onderwerpen waarop de aandacht in eerste instantie vooral is gericht zoals dat bij sociologen wËl het geval is. Dat was de invalshoek van Frank Pot die professor emeritus of Social Innovation of Work and Employment at the Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen is.

Tot slot knoopte Dr. Jan Ekke Wigboldus het geheel aan elkaar via zijn bijdrage over de brug tussen wetenschap en praktijk van de medezeggenschappers zelf, de OR-leden. Hij studeerde naast zijn werk als trainer/adviseur  Nederlands (variant Communicatiekunde) aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde later aan de Universiteit Twente (faculteit Management & Governance) op onderzoek naar de economische effecten van ondernemingsraden.

Verslag Jaarcongres 11 januari 2016


Jaarcongres 2016: Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?

Category : Nieuws

Het jaarcongres van de SOMz vindt plaats op 11 januari 2016 heeft als thema “Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?”.  Meer informatie treft u aan in de uitnodiging en het programma.


Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap

Category : Nieuws

Iets wat uitstekend past in de doelstelling van de SOMz is een collegereeks van Vakmedianet. Zij starten dit voor intermediairs van de medezeggenschap. De overdracht van kennis in theorie en empirie naar kunnen in de praktijk start met een collegemiddag op 10 december in de Utrecht School of Economics van de Universiteit van Utrecht. De eerste sessie is gewijd aan de rol van de OR in het toezicht op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur.
Het handboek “OR Srategie en beleid” is eind 2014 opgehouden te bestaan omdat voor een papieren vorm onvoldoende markt is. Toch meent de uitgever Vakmedianet dat er behoefte is aan de kennis en know how van experts vanuit wetenschap en beleid voor de praktijk van het ondernemingsraadswerk. Daarom wordt nu gestart met een nieuwe opzet in de vorm van een soort colleges. Deskundigen brengen kennis te berde die van belang is voor het OR-werk. Bewust wordt gekozen voor een geschoold gehoor: opleiders en andere typen deskundigen die de informatie gebruiken voor hun kennisoverdracht aan de OR in de praktijk van het OR-werk. Ook ervaren OR-leden zijn van harte welkom.
Deze vorm van kennisoverdracht helpt de competenties van de intermediairs up-to-date te houden. Met het volgen van de colleges en het bestuderen van bijbehorende teksten kunnen zij punten verdienen voor de certificering volgens de RMZO-normen. Meer informatie en inschrijven? Lees dan hier.


Anneke Goudswaard, lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Category : Nieuws

Op 13 november wordt Anneke Goudswaard geïnstalleerd als lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen bij de hogeschool Windesheim Fleveland in Almere. Aansluitend houdt zij haar lectorale rede “‘Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder, Hoe bedrijven en regio samen kunnen optrekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei”.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag