Author Archives: administrator

 • -

Rienk Goodijk: bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector

Category : Nieuws

Op donderdag 12 november aanvaardt Rienk Goodijk formeel zijn ambt als bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector. Dit doet hij door het uitspreken van zijn oratie “Van afvinken naar aanspreekbaarheid”, overdeugdelijke governance in de semipublieke sector.”


 • -

ALV Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap 19 April 2016

Category : Nieuws

Zet al vast in uw agenda dat de Algemene Ledenvergadering van de NVMz (Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap) op 19 april 2016 is. Het thema van de vergadering is “Democratisering”.


 • -

Augustus 2015

Category : Nieuws

In Economic and Industrial Democracy van 2015 beschrijven Saraï Sapulete en Annette van den Berg hoe ondernemingsraden invloed kunnen hebben op de personele gevolgen van inkrimpingen en sluitingen van dochterondernemingen van multinationals. Zij doen dit op basis van procesanalyse in drie cases. Hun aandacht gaat met name uit naar twee elementen in het proces van beïnvloeden: het contactnetwerk van de OR en overeenkomstige belangen van OR en het lokale management. Dit laatste biedt een mogelijkheid van coalitievorming. Wilt u meer lezen klikt u dan hier.

Harmen Weinreich rondt op dit moment zijn masterscriptie af over de relatie tussen het nieuwe werken en medezeggenschap in (drie onderzochte) gemeenten. Zodra de tekst openbaar wordt zullen we dit vermelden.

Luuk Verburgh heeft een artikel over zijn onderzoek naar de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap, bestuurder en achterban gepubliceerd in OR-Informatie (nummer 7-8 | juli-augustus 2015, pag. 26 e.v.). Het artikel is gebaseerd op onderzoek eerder vermeld in de literatuurlijst.


 • -

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen, Peiling 2015

Category : Nieuws

Nieuw onderzoek

Van den Tillaart, Harry, Warmerdam, John en Sombekke, Evelien, Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen, Peiling 2015, ISO/ITS.

Opzet van het onderzoek

Het gaat om de eerste afname van een beoogd jaarlijks af te nemen monitor. Doel, onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek worden uitgebreid besproken. Het onderzoek is door ITS Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerd in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), met subsidie van het Ministerie van OCW.

In principe is de totale populatie van MZ-raadsleden in het hoger en wetenschappelijk onderwijs benaderd om deel te nemen aan een internetenquête. Een deel kon direct worden benaderd via bekende e-mailadressen, een deel indirect via de ambtelijke secretarissen van de raden. De omvang van de totale populatie is niet bekend, omdat niet alle secretarissen hebben laten weten naar hoeveel raadsleden ze de enquête hebben doorgestuurd. Het responspercentage is alleen bekend van de raadsleden die direct via het e-mailadres zijn benaderd (47%). Een herbenadering van de non-responsgroep wijst uit dat hun antwoorden op de kernvragen van het onderzoek niet significant afwijken van de responsgroep. Al met al maakt dit onderzoek in opzet en uitvoering een zeer degelijke indruk.

Inhoudelijke thema’s van onderzoek

In het onderzoek worden vijf inhoudelijke hoofdthema’s behandeld. Deze thema’s geven we hieronder weer met voor elk vermelding van een saillante bevinding.

Tijdsbesteding aan het raadswerk: studentleden besteden gemiddeld ruim twee keer zoveel uren aan het raadswerk (12,9 uur per week)dan leden uit de groepering personeel (6,0 uren). Beiden groeperingen zeggen dat dit meer is dan het aantal formeel afgesproken uren, maar eigenlijk nog te weinig gezien wat nodig zou zijn. De meeste personeelsleden doen het raadswerk in werktijd gecombineerd met eigen tijd.

Faciliteiten voor het MZ-werk: ambtelijke ondersteuning is veelal beschikbaar. Over de scholingsmogelijkheden zijn de personeelsleden veelal tevreden; bij de studentleden is dat overigens iets minder het geval. De formele scholingsfaciliteiten worden door beide groeperingen slechts ten dele benut. De gevolgde scholing heeft veelal betrekking op vaardigheden: teambuilding, vergadertechniek, onderhandelen en veel minder op inhoudelijk zaken.

Het overleg met de bestuurder: rond het overleg doemt een wat diffuus beeld op. Bijna alle raadsleden (98%) vinden dat belangrijke bestuurszaken altijd of meestal tijdig worden geagendeerd en dat de MZ de stukken altijd of meestal tijdig ontvangt (95 %). Echter 68 % vindt anderzijds dat de raad niet altijd of zelfs nooit tijdig wordt geïnformeerd; 48% dat niet altijd of zelfs nooit de informatie volledig is en weer rond de 48% vindt dat de raad onvoldoende tijd krijgt voor behandeling van onderwerpen. De raadsleden melden vrij veel contacten met interne actoren en veel minder met externe deskundigen. Centrale MZ-raden hebben betrekkelijk weinig contact met de Raden van Toezicht: bijna 29% nooit en 24% slechts een maal per jaar; de overige veelal twee maal per jaar.

De bestuurscultuur rond medezeggenschap: de relatie tussen bestuurder en MZ-raad wordt over het algemeen als positief gezien, al zijn er wel kritiekpunten. Zo vindt 39% dat het overleg niet altijd over wezenlijke zaken gaat en vindt 55% dat men soms niet of zelfs vaak niet echt betrokken wordt bij de besluitvorming van het bestuur. Ook mist 35% wel eens een open en constructieve opstelling bij de bestuurder (jegens de raad). Hoe de raadsleden de MZ-raad zelf zien is nogal verschillend. Volgens de onderzoekers is de beste typering dat men een middenpositie kiest tussen ‘beleidscontroleur’ en ‘beleidsontwikkelaar’. Hoe het ook zij, de MZ-raden maken weinig gebruik van het eigen (versterkt) initiatiefrecht.

Invloed van en tevredenheid met de medezeggenschap: onderwijszaken, studentzaken, strategie, organisatie en financiën zijn onderwerpen die vaak op de agenda van het overleg staan. Vervolgens blijkt dat dit betrekkelijk weinig effect op de inhoud van besluiten heeft volgens de respondenten. Slechts 36% is van mening dat de MZ-raad ‘veel invloed’ heeft op de gang van zaken in de instelling. Bij het personeel is dat zelfs maar 27%. Dat is laag vergeleken met de uitkomsten van een soortgelijke vraag aan leden van OR-en in andere sectoren van het Nederlands bestel. MZ-leden in het hoger onderwijs zijn over het algemeen wel tevreden over het functioneren van hun raad: 74% geeft een zeven of hoger als rapportcijfer.

Multiple regressie-analyse laat zien dat kenmerken van de cultuur en van het overleg tussen raad en bestuurder en de mate waarin de raad zelf initiatieven neemt, vooral bijdragen aan deze tevredenheid.

Het rapport is te vinden op: http://www.iso.nl/medezeggenschap/medezeggenschapsmonitor/


 • -

April 2015

Category : Nieuws

De SOMz heeft een brief gezonden aan de vaste kamercommissie sociale zaken en werkgelegenheid in reactie op een brief van Asscher “Stand van zaken medezeggenschap”. Voor meer informatie leest u dan het nieuwsbericht.

In maart vond de netwerkbijeenkomst van onderzoekers plaats. Ten tijde van de bijeenkomst werd het bericht ontvangen van het overlijden van mr. Frans Vink. In nieuwsbrief nummer 4 kunt u meer lezen over het belang van de heer Vink voor medezeggenschap.

De tweede netwerkbijeenkomst was wederom geslaagd. Naast het bespreken van onderzoek werd ook ingegaan op het jaarlijkse onderzoeksoverzicht. Meer informatie? Lees hier de presentatie van Verburgh en Tillaart plus lees meer in nieuwsbrief nummer 4.


 • -

Jaarlijkse bijeenkomst 2015

Category : Nieuws

Op 31 maart vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het onderzoekersnetwerk. Op die bijeenkomst presenteren onderzoekers hun laatste onderzoeken en gaan daarover met elkaar in discussie.
Ten behoeve van deze bijeenkomst wordt ook de jaarlijkse inventarisatie van uitgevoerde en in uitvoering zijnde onderzoeken plus de onderzoekswensen verstrekt en besproken.
De bijeenkomst van het onderzoeksnetwerk is besloten en is alleen bestemd voor onderzoekers.
De jaarlijkse onderzoeksrapportage wordt zowel aan de onderzoekers alsmede aan de donateurs en sponsoren verstrekt.


 • -

Eenmalige projectsubsidie is toegekend: “de positie van Nederlandse ondernemingen in internationale concerns”

Category : Nieuws

Het bestuur van de SOMz heeft met veel genoegen het bericht ontvangen dat door het Ministerie van SZW aan de Stichting MNO een eenmalige projectsubsidie is toegekend voor het kwalitatieve deel van het project “de positie van Nederlandse ondernemingen in internationale concerns”. Het betreft hier een subsidie voor het onderzoek van Marcus Meyer die als promovendus onderzoek verricht aan de Universiteit van Maastricht met prof. Grapperhaus als promotor. Aan het verkrijgen van deze subsidie heeft de SOMz met verscheidene inhoudelijke en procedurele suggesties bijgedragen.


 • -

Verslag werkconferentie 6 november: Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities

Category : Nieuws

Hier treft u het verslag aan van de op 6 november gehouden werkconferentie van de NVA en de SOMz “Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities”.

Hieronder treft u achtergrondinformatie aan van de inleiders.

Artikel Holtzer in het FD
Artikel Kruger Gillissen OR3.0
Artikel Looise zeggenschap
Promotie Holtzer
Sapulete proefschrift Nederlandse samenvatting
Toekomstscenario’s medezeggenschap Smit


 • -

De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid

Category : Nieuws

Op 6 november 2014 organiseert de SOMz samen met de NVA een werkconferentie met als titel “De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid”. Over de inhoud van de conferentie en hoe u zich kunt opgeven kunt u hier meer lezen.


 • -

Juni 2014

Category : Nieuws

Nieuw bestuurslid
Marjet van der Heijden is met ingang van 20 juni ons vierde bestuurslid.

Nieuwsbrief nummer 2
In onze laatste nieuwsbrief treft u de balans aan van één jaar SOMz.

Nieuw onderzoek: Onderzoek Goed OR-werk
Saraï Sapulete doet onderzoek naar de effectiviteit van ondernemingsraden. In haar proefschrift onderzocht zij het effect van de aanwezigheid van een OR op de productiviteit van medewerkers en personeelsverloop. De productiviteit stijgt significant bij aanwezigheid van een OR. Personeelsverloop daalt bij aanwezigheid van een OR, hoewel slechts in slechtere economische tijden, waarin de OR een meer beschermende rol aanneemt. Daarnaast onderzocht Saraï de manieren waarop een OR effectief kan zijn, waarbij de persoonskenmerken en de attitude van management als essentieel onderdeel naar boven kwamen.

Momenteel vergelijkt Saraï ondernemingsraden in Duitsland, Frankrijk en Nederland met de vraag of er ondanks de verschillende institutionele context, toch vergelijkbare processen op de werkvloer plaatsvinden, bijvoorbeeld in de manier waarop OR en management met elkaar omgaan.

Meer informatie over het onderzoek, een oproep tot deelname en de vragenlijst treft u hier aan: Onderzoek Goed OR-werk

Nieuw onderzoek gepubliceerd
Het vijfde onderzoek in 2014:

 • Tillaart H., Warmerdam, J. Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, De landelijke verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het  WOR-regime”, Nijmegen, april 2014.

Publicatielijst
Inmiddels is de lijst met publicaties over medezeggenschap weer vernieuwd en het aantal is de 200 gepasseerd.


Agenda

2019

7 januari
Jaarcongres 'Medezeggenschap en Democratie' van 13.15 - 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

2018

6 november 2018
'Grensoverschrijdende Medezeggenschap' - Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag