Author Archives: Annika van Zonneveld

Vooraankondiging Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

Category : Nieuws

Participatie aan de besluitvorming in de onderneming en de rol die onderscheiden groepen werknemers daarbij vervullen, staat sterk in de belangstelling. Denk aan discussies over gender, over het (gebrek aan) aandeel van de ‘flexibele schil ‘ en de participatie van Nederlanders met een dubbel paspoort. Wat is de rol van de medezeggenschap en met name de ondernemingsraad? Prof. Yvonne Benschop en prof. Agnes Akkerman worden gevraagd het thema in te leiden tijdens een workshop in het voorjaar van 2018 . Verdere suggesties voor de invulling van het programma zien we graag tegemoet. Contact: jan.heijink@somz.nl.


Verslag onderzoekersmeeting 13 september 2017

Category : Nieuws

De bijeenkomsten van onderzoekers hebben een vertrouwelijk karakter. Het verslag is daarom summier.

Het eerste deel van de middag was gevuld met wederzijdse kennismaking en het melden van ieders projecten. Voor zover het nieuw onderzoek betreft is de neerslag daarvan te vinden op deze website onder het keuzemenu onderzoek > lopend onderzoek. Over en weer tussen de diverse wetenschappelijke disciplines zien we interesse in vergelijkbare probleemstellingen, zoals over nieuwe vormen van medezeggenschap en over de rol van de OR bij veranderingen in de arbeid (denk aan ‘robotisering’).

Het tweede deel van de middag is besteed aan een discussie over vereisten voor goed onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief . De discussie vond plaats aan de hand van twee korte inleidingen. Harry van den Tillaart (onderzoeker verbonden aan het voormalig ITS, Radboud Universiteit) stelt drie eisen aan kwantitatief onderzoek centraal: de steekproef op basis van kennis van de populatie (een goed bestand aan OR-en ontbreekt), onderzoek en analyse van de non-respons (altijd doen) en voorzichtigheid met statistische significantie (wees op je hoede bij onverwachte uitkomsten!) .

Frans Kamsteeg (organisatiewetenschappen van de VU Amsterdam) gaat vervolgens in op de kenmerken van kwalitatief onderzoek. Hij baseert zich daarbij op de zogeheten ‘etnografische methode’ als kwalitatief onderzoek bij uitstek. Om te beginnen stelt hij dat het debat kwalitatief versus kwantitatief onvruchtbaar is. Het mooist is een combi van beide. Als kenmerken van de etnografische methode (en eigenlijk van alle kwalitatieve methoden) noemt hij:

 • werken in het veld zelf: participerende observatie,
 • nabijheid bij het object van onderzoek, maar ook weer afstand kunnen nemen voor analyse,
 • focus op verhulde dimensies in de processen: machtsprocessen en de rol van emoties,
 • het speuren naar betekenis (‘sensework’) en naar meervoudige oorzaken (multivocaliteit),
 • reflexie op de invloed van het onderzoek en de rol van de onderzoeker zelf.

Kwalitatief onderzoek heeft zijn bezwaren (zoals N=1 en het is moeilijk om toestemming en medewerking te krijgen), maar belooft ook mooie resultaten (tussentijds feedback kunnen krijgen en geven, inzicht in de complexiteit van zaken). De methode blijkt ook nuttig in organisatie onderzoek bij bijvoorbeeld veranderingstrajecten, fusies en voor onderzoek van machtsprocessen. Kamsteeg eindigt weer met de aanvangsstelling: ‘mixed methods’ verdienen de aanbeveling.

Tekst: Jan Heijink

foto: Niko Manshanden

Datum en locatie jaarcongres SOMz 2018

Het jaarcongres van de SOMz 2018 zal plaatsvinden op maandagmiddag 8 januari 2018 in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Als uit te werken thema is gekozen voor digitalisering en ®evolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?

Nadere berichten volgen, maar reserveert u vast de datum.


Update 3 november 2017
Meer over het jaarcongres, de uitnodiging en het inschrijfformulier vindt u hier.


Onderzoekersmeeting 2017

Woensdag 13 september organiseert de SOMz voor de vierde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.00 – 16.30 uur in Utrecht (locatie nog nader te bepalen). Het betreft hier de uitgestelde meeting zoals die aanvankelijk was gepland voor 29 maart 2017. De agenda voor die bijeenkomst blijft in principe onveranderd.

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan de gewenste en mogelijke methoden van onderzoek toepasbaar in het aandachtsgebied.

Programma
12.45 uur
  Inloop
13.00 uur   Welkom en opening door prof. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies SOMz
13.15 uur   Jan Heijink, voorzitter SOMz, gaat kort in op de resultaten van de onlangs afgeronde inventarisatie 2016 van onderzoek in het werkveld. De deelnemers ontvangen een geprint exemplaar van het rapport.
13.30 uur   Kennismaking en presentaties 
Onder leiding van Niko Manshanden (secretaris SOMz)) vertelt ieder van de deelnemers in een uitgebreide ronde over haar of zijn ideeën over onderzoek en presenteert – indien van toepassing- een lopend of recent afgerond project. Illustratieve posters kunnen worden opgehangen en toegelicht.
14.30 uur   Pauze met mogelijkheden tot nadere kennismaking of toelichting van de posters
15.00 uur   Methoden van goed onderzoek
Nu de waarde van onderzoek hier en daar in twijfel wordt getrokken is het wellicht meer dan ooit zaak in ons werkveld aandacht te schenken aan goede methoden van onderzoek. We stellen voor hierover van gedachten te wisselen aan de hand van twee korte referaten.

 • Harry van den Tillaart (senior onderzoeker) zal ingaan op de vereisten en mogelijkheden van verantwoord survey-onderzoek.
 • Na een korte inleiding over verantwoorde methoden van kwalitatief onderzoek zoals de etnografische methode en casestudies in organisaties verdiepen we ons in de praktische mogelijkheden binnen het werkveld van de SOMz. Inleider wordt gezocht.

16.00 uur   Afsluiting, afdronk en napraten

Nieuwe aanmeldingen sturen aan jan.heijink@somz.nl . Er zijn nog enkele plaatsen vrij.


Resultaten van nieuw onderzoek verwacht

Category : Nieuws

Naar verwachting zullen voor half mei 2017 de resultaten bekend worden van het langverwachte ‘Nalevingsonderzoek’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. In de week van 20 maart is een concept van het rapport voorgelegd aan een drietal klankbordgroepen uit het medezeggenschapsveld. Na de nodige bijstellingen zal het rapport openbaar worden. Dat is bijna 6 jaar nadat het vorige ‘Nalevingsonderzoek’ plaatsvond in 2011. We zijn benieuwd hoe werkgevers en werknemers anno 2017 de medezeggenschap vorm geven en beleven.

Momenteel loopt een onderzoek van de AWVN onder zijn leden naar de vormgeving en de verleende faciliteiten aan de medezeggenschap. De geplande datum van publicatie van de resultaten is ons niet bekend.

Luuk Verburgh van bureau Ruysdael start met een kwalitatief onderzoek naar contacten tussen en mogelijke samenwerking van medezeggenschapsorganen bij bedrijfsfusies of -overnames.


Onderzoeksmeeting maart 2017 uitgesteld

Category : Nieuws

Helaas hebben we moeten besluiten de onderzoekersmeeting van 29 maart aanstaande te cancelen, dat wil zeggen uit te stellen tot na de zomer. Het programma zal dan wel in grote lijnen hetzelfde blijven.

Reden van het uitstel

Er zijn meer (spijtige) afmeldingen dan aanmelders. Dus was de datum kennelijk wat ongelukkig. Maar de bijeenkomst was doorgegaan als niet:

 • (plotseling) beide inleidingen niet konden plaatsvinden en
 • de inleiders dat spijtig vonden en op een andere datum graag de inleiding wilden houden en de discussie voeren (over methoden van goed onderzoek).

Ontving u eerder een uitnodiging van ons? Dan kunt u binnen niet al te lange tijd een nieuwe uitnodiging tegemoet zien.


‘Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016, Samen Winnen’

Het juist verschenen rapport ‘Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016, Samen Winnen’ van de hand van de CAOP-onderzoekers Tineke Visser en Jo Scheren is aan het bestuur van de Stichting Bibliotheekwerk (SBW) aangeboden. Jan Heijink wijdt een kort commentaar aan het onderzoek. – Zie database lijst van onderzoeken. 


Verslag jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Maandag 9 januari heeft het jaarcongres 2017 van de SOMz plaatsgevonden in een volle Senaatszaal in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Wetenschap en de praktijk van de medezeggenschap spelen zich af in verschillende werelden. Het kost enige moeite, maar met inschakeling van deskundige intermediairs zoals trainers, adviseurs en juristen hebben wetenschap en de praktijk van de medezeggenschap elkaar veel te bieden, aldus Looise in zijn openingswoord. Geboeid luisterde de zaal vervolgens naar de inleidingen van de professoren Looise, Euwema en Pot. De stof gaf aanleiding tot veel vragen en discussies. In zijn slotwoorden sprak Heijink dat medezeggenschap nooit een vanzelfsprekendheid is, maar actieve inzet van ieder vraagt.


Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Category : Nieuws

Datum:   maandag 9 januari 2017
Plaats:    Universiteit Utrecht, locatie Academiegebouw en Faculty club, Domplein 29, 3512 JE te Utrecht. Het hart en gezicht van de UU.
Dagvoorzitter:   Niko Manshanden
Programma inclusief toelichting en inschrijven – Jaarcongres 2017 – PDF

Programma

12.30 uur:   Aankomst, koffie/thee.

13.00 uur:   Welkom en opening door het bestuur van de SOMz

13.10 uur:   Thema’s van de dag
Inleiding door prof. dr. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies van de SOMz en emeritus hoogleraar Human Resource Management, Universiteit Twente. Na een korte terugblik op de uitkomsten van het Jaarcongres 2016 zoomt hij vervolgens in op enkele kernvraagstukken waar veel ondernemingsraden voor staan.

 1. Participatie en werkoverleg op de werkvloer en hoe je dat verbindt met het                   vertegenwoordigend overleg, de democratische invloed via de OR?
 2. Productietechnologie (robotisering), digitalisering en inbreng van de OR. Wat kan de wetenschap in de huidige tijd bijdragen aan de inbreng van de OR?
 3. Governance (bestuur van de onderneming) en de OR; hoe vervult de OR zijn rol in de zogeheten ‘gouden’ driehoek met de bestuurder en de RvC/RvT?

Hij daagt de volgende sprekers uit zo concreet mogelijke hun kennis toepasbaar te maken.

13.35 uur:   De psychologie en medezeggenschap
Met prof. dr. Martin Euwema (is gevraagd), hoogleraar Organisatie-psychologie aan de KU Leuven, leggen we de brug van de psychologie naar de medezeggenschap. Eerst presenteert hij enkele relevante issues uit de (sociale) psychologie. Dan presenteert hij een casus en doet suggesties wat de (sociale) psychologie kan betekenen voor de participatie op de werkvloer en de verbinding naar de medezeggenschap.

14.20 uur:   De sociologie en medezeggenschap
Socioloog prof. dr. Frank Pot is emeritus hoogleraar Sociale innovatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was directeur van TNO Arbeid. Eerst verkent hij beknopt wat er vanuit zijn vakgebied aan technologische en sociale innovatie wordt onderzocht en wat de rol is van sociale partners. Dat gaat van robotisering tot platformeconomie en is onlosmakelijk verbonden met keuzes ten aanzien van flexibilisering. Dan legt hij de link naar de betekenis van directe participatie, van medezeggenschap over arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en van veranderende machtsverhoudingen. Ook hij doet dit aan de hand van een of enkele concrete voorbeelden.

15.05 uur:   Pauze

15.20 uur:   De bedrijfskunde en de OR
Vanuit de bedrijfseconomie/bedrijfskunde gaat het vaak om strategische keuzes van het bestuur van de onderneming. Prof. dr. Hans Schenk, hoogleraar Economie en organisatie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de SER/CBM licht toe wat zijn vakgebied hierover leert. En hoe dat kan bijdragen aan versterking van de bijdrage van de OR aan de strategiekeuzes van het ondernemingsbestuur en aan goede corporate governance. Ook hier weer de uitdaging dit inzichtelijk te maken aan de hand van concrete casuïstiek.

16.05 uur:   Resultaten van de zoektocht
Afsluitend gaat het forum van de inleiders in gesprek met elkaar en met de zaal. Wat leert ons deze middag over waar en hoe de wetenschap de medezeggenschap vooruit kan helpen?

16.30 uur:   Afsluiting
Afsluiting en ‘zoemen’ met een hapje en een drankje.

Toelichting

Beste mensen,

De stichting SOMz heeft het stimuleren van onderzoek op gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen in ondernemingen en instellingen in verschillende disciplines tot oogmerk, alsmede het vertalen van de verkregen kennis naar de praktijk. In zijn jaarlijks congres wil de SOMz de transfer van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten naar professionals in de medezeggenschaps-ondersteuning zoals opleiders, adviseurs, juristen en ook vakbondsbestuurders bespreken.

Dit jaar willen ons beperken tot de input uit een drietal wetenschappelijke disciplines en vervolgens inzoomen op dat, wat uit de ‘knowledge base’ van deze disciplines een OR vooruit kan helpen. Dit willen we dan toespitsen op een drietal kernvragen waar veel medezeggenschapsorganen mee geconfronteerd worden. Zie voor de disciplines en de kernvragen het bovenstaand programma.

Vorig congres hebben we interessante informatie verkregen waar wetenschappers op een viertal disciplines alzo mee bezig zijn. Voor de vraag hoe dit te vertalen naar praktijktoepassing bleek weinig tijd te resten. We willen daarvoor op dit congres meer ruimte creëren. Dit denken we te bereiken door de inleiders na een korte verkenning van de ontwikkelingen van de knowledge base binnen hun vakgebied vervolgens een zo concreet mogelijke casus op tafel te laten leggen. Dit echter zonder te vermelden of en hoe de OR daarin heeft geopereerd, maar tastenderwijs, zo mogelijk interactief met de zaal, te verkennen wat de wetenschap de OR aan opties voor interventies zou kunnen bieden. We denken dat dit ook inspiratief voor de congresdeelnemers zou kunnen werken. Dus een brug slaan tussen wetenschap en medezeggenschap en die samen verkennen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@somz.nl. Daarna krijgt u een rekening om €65,- over te maken om zo de kosten te dekken. Dit jaar zitten we in het hol van de leeuw van de Universiteit van Utrecht: het Academiegebouw aan het Domplein en die locatie is niet allen mooier dan die van vorig jaar maar ook hebben we wat meer eten en drinken geregeld.

Locatie


uu

Route

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht Centraal met bus 2, halte Domplein. Wandelroute vanaf Centraal Station (10 minuten), volg de route naar het Museumkwartier. Kies in Hoog Catharijne de uitgang ‘Godebaldkwartier’ en ga vervolgens linksaf richting de Domtoren. Ga onder de Dom door en steek het Domplein schuin rechts over. U loopt vervolgens recht op de ingang van het Academiegebouw af.

Eigen vervoer
Een actuele routebeschrijving is te vinden op de routeplanner van de ANWB of klik op de kaart hierboven.

Parkeren
De dichtstbijzijnde parkeergarage is op de Springweg, op zo’n tien minuten loopafstand van het Academiegebouw. Volg vanaf de snelweg de borden Centrum en vervolgens P Springweg (navigatie Strosteeg). Kies in de parkeergarage de uitgang Oudegracht en loop via de Strosteeg naar de Oudegracht. Steek de brug over en sla linksaf. Bij het Wed naar rechts, Lange Nieuwstraat naar links oversteken. Op het Domplein ligt het Academiegebouw meteen aan de rechterzijde.


Vakmedianet neemt Praktijkblad Ondernemingsraad over

Category : Nieuws

Ons bereikt het bericht dat het vaktijdschrift POR (Praktijkblad Ondernemingsraad), dat tot dusver werd uitgegeven door Reed Business Information is overgenomen door Vakmedianet. Vakmedianet is eigenaar van onder andere het vakblad en de titel OR Informatie. Verdere inhoudelijke en redactionele gevolgen van de overname zijn ons nog niet bekend.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag