Doel

De doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten van de SOMz, is als onafhankelijke stichting onderzoek naar medezeggenschap te stimuleren. Naast medezeggenschap zijn daar als thema’s aan toegevoegd de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau (micro niveau) en corporate governance. We wisselen informatie en kennis hieromtrent uit met onderzoekers en brengen onderzoeksresultaten in brede kring onder de aandacht. De doelstelling houdt onder meer in dat er bijeenkomsten voor onderzoekers en geïnteresseerden worden georganiseerd, dat onderzoekers kunnen worden ondersteund bij het realiseren van randvoorwaarden voor onderzoek en dat contacten worden onderhouden met potentiele opdrachtgevers en betrokkenen in het veld over wenselijk en mogelijk onderzoek. De SOMz voert zelf geen onderzoek uit, fungeert niet als opdrachtgever en heeft geen winstoogmerk.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.