DSC_1192

De SOMz zet zich in voor goed en relevant onderzoek naar alle vormen en aspecten van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. Dit neemt niet weg dat de SOMz op verschillende manieren en ten overstaan  van onderscheidende partijen in het bijzonder pleit en heeft gepleit voor in ieder geval een drietal grondige en verantwoorde onderzoeken.

Onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de naleving van de WOR bij de ondernemers noemt men ook wel het ‘Nalevingsonderzoek’. Het dient elke 3 jaar plaats te vinden en is voor het laatst verricht in 2011. Door de Tweede Kamer is in 2013 gevraagd het onderzoek ook te doen onder de werknemers en tevens meer kwalitatieve aspecten mee op te nemen. Dit onderzoek heeft eind 2016/begin 2017 plaatsgevonden bij twee onafhankelijk van elkaar getrokken steekproeven. Het rapport ligt inmiddels voor aan de minister. Wanneer de resultaten openbaar worden gemaakt, is nog niet bekend.

Onderzoek naar de duurzame effecten bij nieuwe vormen van medezeggenschap en de voorwaarden waaronder die bereikt kunnen worden. Het zoeken van nieuwe en aansprekende vormen van medezeggenschap wordt veel gepromoot. Meer en minder vergaande aanzetten worden gepresenteerd, maar naar de effecten op termijn en hoe die te verduurzamen is geen deugdelijk onderzoek gedaan. Inmiddels is bekend dat de thematiek aandacht zal krijgen gescheiden in twee onafhankelijk van elkaar te verlenen opdracht. Instituut GAK (m.m.v. de SER): tweejarig project pilots nieuwe vormen van medezeggenschap met flankerend wetenschap onderzoek; FNV: ontwikkeling van een toetsingskader voor nieuwe vormen van medezeggenschap in opdracht aan universitaire onderzoekers (UvA?). Beide starten in de herfst van 2017.

Onderzoek en pilots naar manieren waarop medewerkers meer grip en invloed kunnen krijgen op de (kwaliteit van) de besturing van de organisatie. Meer expliciet gaat het om de vraag hoe de OR (gesteund door de vakbeweging?) toezichthoudende organen (RvC / RvT) van informatie en advies kan dienen in het kader van (good) corporate governance. Op dit thema zijn nog geen gevorderde plannen voor onderzoek bekend.

Voor verder overzicht van gewenst onderzoek, stand eind 2016: zie SOMz rapport Inventarisatie van onderzoek 2016.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag