Aankondiging project “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

Participatie aan de besluitvorming in de onderneming en de rol die onderscheiden groepen werknemers daarbij (kunnen) vervullen, staat sterk in de belangstelling. Denk aan discussies over gender, over het (gebrek aan) inclusie van de ‘flexibele schil‘ en de participatie van Nederlanders met een dubbel paspoort. Wat is de rol van de medezeggenschap en met name de ondernemingsraad? Er is inmiddels een werkgroep vanuit de SOMz gevormd, die het thema verder gaat inventariseren. In een weerszijden afbakenend beraad met het secretariaat van de SER/CBM is besloten dat de SOMz voorlopig niet zelf een workshop gaat organiseren, maar dat dit meer op de weg van de CBM ligt. De SOMz legt zich nu toe op inventarisatie van wat de wetenschap op dit terrein heeft opgeleverd en wat de praktijk hiervan kan leren. Nadere info: jan.heijink@somz.nl.

.


Inschrijven jaarcongres 2018

Category : Nieuws

We nodigen u hierbij graag uit voor het jaarcongres van de SOMz op 8 januari 2018.

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren ten behoeve van de medezeggenschap. Ook wil de SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in ondernemingen en instellingen. Vooral met het oog op dit laatste organiseert de SOMz jaarlijks een congres voor ieder die betrokken is bij de medezeggenschap in Nederland. Dit jaar is gekozen voor thema Wetenschap, medezeggenschap en robotisering. Met dit congres hebben we specifiek voor ogen ontwikkelingen in de arbeid zoals die vanuit wetenschap en beleid verwacht worden inzichtelijk te maken voor de praktijk van de medezeggenschap. We willen dit bereiken door OR-bestuurders en de intermediairs voor de medezeggenschap, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen, in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers.

Lees de hele uitnodiging hier: uitnodiging jaarcongres 2018
Door dit formulier jaarcongres 2018 ingevuld in te sturen, schrijft u zich in als deelnemer aan het jaarcongres.


Inspectie Gezondheidszorg en Inspectie SZW (2017), Gezamenlijk toezicht ouderenzorg door IGZ en Inspectie SZW – een proef

Category : Database

In het najaar van 2016 en begin 2017 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW gezamenlijk twintig toezichtbezoeken afgelegd aan afdelingen psychogeriatrie in verpleeghuizen, verspreid over heel Nederland. Deze samenwerking is een proef. Doel is te bekijken hoe gezamenlijk inspecteren de bewustwording bij instellingen kan bevorderen over de samenhang tussen veiligheid en kwaliteit van persoonsgerichte zorg en goed personeelsbeleid. De resultaten zijn onderzocht door Regioplan (contact Bob van Waveren). De bevraagde inspecteurs vinden dat het een efficiency voordeel oplevert en een verdieping van de inspecties. Bevraagde managers gemengd positief en betrokken OR-leden vinden het moeilijk een oordeel te geven, want ze waren niet eerder bij (IGZ-) inspecties betrokken.

Factsheet, september 2017

In 2018 krijgt de proef vervolg. Het lijkt ons een experiment waarvan de beleidsimplicaties nauwlettend gevolgd moeten worden. Blijft de medezeggenschap voldoende geraadpleegd door het externe toezicht? Dit temeer omdat de zorgbrede governancecode goed werkgeverschap (waar onder de arbeidsomstandigheden) niet benoemd.


Vooraankondiging Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

Category : Nieuws

Participatie aan de besluitvorming in de onderneming en de rol die onderscheiden groepen werknemers daarbij vervullen, staat sterk in de belangstelling. Denk aan discussies over gender, over het (gebrek aan) aandeel van de ‘flexibele schil ‘ en de participatie van Nederlanders met een dubbel paspoort. Wat is de rol van de medezeggenschap en met name de ondernemingsraad? Prof. Yvonne Benschop en prof. Agnes Akkerman worden gevraagd het thema in te leiden tijdens een workshop in het voorjaar van 2018 . Verdere suggesties voor de invulling van het programma zien we graag tegemoet. Contact: jan.heijink@somz.nl.


Verslag onderzoekersmeeting 13 september 2017

Category : Nieuws

De bijeenkomsten van onderzoekers hebben een vertrouwelijk karakter. Het verslag is daarom summier.

Het eerste deel van de middag was gevuld met wederzijdse kennismaking en het melden van ieders projecten. Voor zover het nieuw onderzoek betreft is de neerslag daarvan te vinden op deze website onder het keuzemenu onderzoek > lopend onderzoek. Over en weer tussen de diverse wetenschappelijke disciplines zien we interesse in vergelijkbare probleemstellingen, zoals over nieuwe vormen van medezeggenschap en over de rol van de OR bij veranderingen in de arbeid (denk aan ‘robotisering’).

Het tweede deel van de middag is besteed aan een discussie over vereisten voor goed onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief . De discussie vond plaats aan de hand van twee korte inleidingen. Harry van den Tillaart (onderzoeker verbonden aan het voormalig ITS, Radboud Universiteit) stelt drie eisen aan kwantitatief onderzoek centraal: de steekproef op basis van kennis van de populatie (een goed bestand aan OR-en ontbreekt), onderzoek en analyse van de non-respons (altijd doen) en voorzichtigheid met statistische significantie (wees op je hoede bij onverwachte uitkomsten!) .

Frans Kamsteeg (organisatiewetenschappen van de VU Amsterdam) gaat vervolgens in op de kenmerken van kwalitatief onderzoek. Hij baseert zich daarbij op de zogeheten ‘etnografische methode’ als kwalitatief onderzoek bij uitstek. Om te beginnen stelt hij dat het debat kwalitatief versus kwantitatief onvruchtbaar is. Het mooist is een combi van beide. Als kenmerken van de etnografische methode (en eigenlijk van alle kwalitatieve methoden) noemt hij:

  • werken in het veld zelf: participerende observatie,
  • nabijheid bij het object van onderzoek, maar ook weer afstand kunnen nemen voor analyse,
  • focus op verhulde dimensies in de processen: machtsprocessen en de rol van emoties,
  • het speuren naar betekenis (‘sensework’) en naar meervoudige oorzaken (multivocaliteit),
  • reflexie op de invloed van het onderzoek en de rol van de onderzoeker zelf.

Kwalitatief onderzoek heeft zijn bezwaren (zoals N=1 en het is moeilijk om toestemming en medewerking te krijgen), maar belooft ook mooie resultaten (tussentijds feedback kunnen krijgen en geven, inzicht in de complexiteit van zaken). De methode blijkt ook nuttig in organisatie onderzoek bij bijvoorbeeld veranderingstrajecten, fusies en voor onderzoek van machtsprocessen. Kamsteeg eindigt weer met de aanvangsstelling: ‘mixed methods’ verdienen de aanbeveling.

Tekst: Jan Heijink

foto: Niko Manshanden

Datum en locatie jaarcongres SOMz 2018

Het jaarcongres van de SOMz 2018 zal plaatsvinden op maandagmiddag 8 januari 2018 in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Als uit te werken thema is gekozen voor digitalisering en ®evolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?

Nadere berichten volgen, maar reserveert u vast de datum.


Update 3 november 2017
Meer over het jaarcongres, de uitnodiging en het inschrijfformulier vindt u hier.


Onderzoekersmeeting 2017

Woensdag 13 september organiseert de SOMz voor de vierde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.00 – 16.30 uur in Utrecht (locatie nog nader te bepalen). Het betreft hier de uitgestelde meeting zoals die aanvankelijk was gepland voor 29 maart 2017. De agenda voor die bijeenkomst blijft in principe onveranderd.

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan de gewenste en mogelijke methoden van onderzoek toepasbaar in het aandachtsgebied.

Programma
12.45 uur
  Inloop
13.00 uur   Welkom en opening door prof. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies SOMz
13.15 uur   Jan Heijink, voorzitter SOMz, gaat kort in op de resultaten van de onlangs afgeronde inventarisatie 2016 van onderzoek in het werkveld. De deelnemers ontvangen een geprint exemplaar van het rapport.
13.30 uur   Kennismaking en presentaties 
Onder leiding van Niko Manshanden (secretaris SOMz)) vertelt ieder van de deelnemers in een uitgebreide ronde over haar of zijn ideeën over onderzoek en presenteert – indien van toepassing- een lopend of recent afgerond project. Illustratieve posters kunnen worden opgehangen en toegelicht.
14.30 uur   Pauze met mogelijkheden tot nadere kennismaking of toelichting van de posters
15.00 uur   Methoden van goed onderzoek
Nu de waarde van onderzoek hier en daar in twijfel wordt getrokken is het wellicht meer dan ooit zaak in ons werkveld aandacht te schenken aan goede methoden van onderzoek. We stellen voor hierover van gedachten te wisselen aan de hand van twee korte referaten.

  • Harry van den Tillaart (senior onderzoeker) zal ingaan op de vereisten en mogelijkheden van verantwoord survey-onderzoek.
  • Na een korte inleiding over verantwoorde methoden van kwalitatief onderzoek zoals de etnografische methode en casestudies in organisaties verdiepen we ons in de praktische mogelijkheden binnen het werkveld van de SOMz. Inleider wordt gezocht.

16.00 uur   Afsluiting, afdronk en napraten

Nieuwe aanmeldingen sturen aan jan.heijink@somz.nl . Er zijn nog enkele plaatsen vrij.


Resultaten van nieuw onderzoek verwacht

Category : Nieuws

Naar verwachting zullen voor half mei 2017 de resultaten bekend worden van het langverwachte ‘Nalevingsonderzoek’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. In de week van 20 maart is een concept van het rapport voorgelegd aan een drietal klankbordgroepen uit het medezeggenschapsveld. Na de nodige bijstellingen zal het rapport openbaar worden. Dat is bijna 6 jaar nadat het vorige ‘Nalevingsonderzoek’ plaatsvond in 2011. We zijn benieuwd hoe werkgevers en werknemers anno 2017 de medezeggenschap vorm geven en beleven.

Momenteel loopt een onderzoek van de AWVN onder zijn leden naar de vormgeving en de verleende faciliteiten aan de medezeggenschap. De geplande datum van publicatie van de resultaten is ons niet bekend.

Luuk Verburgh van bureau Ruysdael start met een kwalitatief onderzoek naar contacten tussen en mogelijke samenwerking van medezeggenschapsorganen bij bedrijfsfusies of -overnames.


Onderzoeksmeeting maart 2017 uitgesteld

Category : Nieuws

Helaas hebben we moeten besluiten de onderzoekersmeeting van 29 maart aanstaande te cancelen, dat wil zeggen uit te stellen tot na de zomer. Het programma zal dan wel in grote lijnen hetzelfde blijven.

Reden van het uitstel

Er zijn meer (spijtige) afmeldingen dan aanmelders. Dus was de datum kennelijk wat ongelukkig. Maar de bijeenkomst was doorgegaan als niet:

  • (plotseling) beide inleidingen niet konden plaatsvinden en
  • de inleiders dat spijtig vonden en op een andere datum graag de inleiding wilden houden en de discussie voeren (over methoden van goed onderzoek).

Ontving u eerder een uitnodiging van ons? Dan kunt u binnen niet al te lange tijd een nieuwe uitnodiging tegemoet zien.


‘Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016, Samen Winnen’

Het juist verschenen rapport ‘Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016, Samen Winnen’ van de hand van de CAOP-onderzoekers Tineke Visser en Jo Scheren is aan het bestuur van de Stichting Bibliotheekwerk (SBW) aangeboden. Jan Heijink wijdt een kort commentaar aan het onderzoek. – Zie database lijst van onderzoeken. 


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag