Verslag Jaarcongres SOMz van 11 januari 2016

Category : Nieuws

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld  voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP).

Het thema van het Jaarcongres 2016 van de SOMz is nauw verweven met een kerndoelstelling van de SOMz om resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken voor de praktijk van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. De inleiders zijn prominente vertegenwoordigers van enkele van de wetenschappelijke disciplines, die relevant zijn voor de medezeggenschap.
Voor het congres waren voor een groot deel intermediairs voor de medezeggenschap uitgenodigd, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein. Wetenschappers en onderzoekers enerzijds en OR-en en ondernemingsbestuurders en hun professionele ondersteuners anderzijds opereren in goeddeels gescheiden werelden. Dat is noch voor de wetenschap noch voor de praktijk optimaal, zo is de gedachte achter het congres. Laten we deze werelden bewust met elkaar in contact brengen. De volgende hoogleraren en onderzoekers kwamen aan het woord.

Prof. dr. Jan Kees Looise, Universiteit Twente (Professor of Human Resource Management), opende het congres door een kader neer te zetten over het thema “Wetenschap en medezeggenschap”. De relevante wetenschappelijke disciplines, daarna toegelicht door de andere sprekers, kregen een plek. Ook ging hij in op een benadering vanuit de economie en bedrijfskunde.

De combinatie “Psychologie & Medezeggenschap, vanzelfsprekend & Ontbrekend” werd toegelicht
door Martin C. Euwema van de Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie. Martin is hoogleraar organisatiepsychologie.

Prof. mr. L. G. Verburg werkte de juridische invalshoek uit. Leonard Verburg is sinds 2010 hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen, faculteit der rechtsgeleerdheid. Hij was vanaf augustus 2007 tot en met 2009 al aan de Radboud Universiteit als hoogleraar verbonden als houder van de CPO-wisselleerstoel. Prof. Leonard Verburg is lid van het curatorium van het Onderzoekcentrum Onderneming & recht (OO&R). Verburg is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof ‘s-Gravenhage.

Als sociologen medezeggenschap bestuderen kijken ze vooral naar structuren en machtsverhoudingen. Dat zijn voor psychologen en juristen ook geen onbekende begrippen, maar het zijn niet de onderwerpen waarop de aandacht in eerste instantie vooral is gericht zoals dat bij sociologen wËl het geval is. Dat was de invalshoek van Frank Pot die professor emeritus of Social Innovation of Work and Employment at the Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen is.

Tot slot knoopte Dr. Jan Ekke Wigboldus het geheel aan elkaar via zijn bijdrage over de brug tussen wetenschap en praktijk van de medezeggenschappers zelf, de OR-leden. Hij studeerde naast zijn werk als trainer/adviseur  Nederlands (variant Communicatiekunde) aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde later aan de Universiteit Twente (faculteit Management & Governance) op onderzoek naar de economische effecten van ondernemingsraden.

Verslag Jaarcongres 11 januari 2016


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag