Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?

Category : Nieuws

Een bijeenkomst georganiseerd door de BVMP en SOMz waarin wetenschappers en medezeggenschapsprofessionals elkaar ontmoeten om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Met als centrale vraag wat OR-en nodig hebben om gewenste vernieuwing te verwezenlijken.  

De praktijk van de medezeggenschap is altijd in ontwikkeling en onderhevig aan verandering geweest. Onderzoekers van AIAS/HSI en Basis en Beleid hebben onderzoek gedaan naar organisaties waar die veranderingen zich afspelen. Wat zijn de achtergronden, motieven, doelstellingen en resultaten van nieuwe vormen van medezeggenschap in de medezeggenschapspraktijk?   In oktober 2019 is dit onderzoektraject afgesloten met een slotconferentie waarin de bevindingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd. Naast een eBook (Experimenteren in medezeggenschap; Evaluatie van vernieuwingsprojecten in medezeggenschap) is hier een interactieve medezeggenschapstool ter ondersteuning van veranderingstrajecten uit voortgekomen.   Een aandachtsgebied uit het onderzoek richtte zich op de “Lopende experimenten in medezeggenschapsmodernisering en behoeften in de praktijk aan (verder) veranderingen, afgezet tegen de doelstellingen van – en mogelijkheden binnen – de WOR”. Dit haakt aan bij vragen waar medezeggenschapsprofessionals ook tegenaan lopen: Kun je ook moderniseren met de ‘de riemen die je hebt’?Biedt de WOR niet genoeg ‘haakpuntjes’ voor vernieuwing?En zitten bestuurders, OR-leden en medewerkers wel te wachten op moderne vormen van medezeggenschap?   Ook de onderzoekers vragen zich af of nieuwe, vaak minder in de OR-vertegenwoordigende vormen van medezeggenschap, binnen bedrijven wel het goede antwoord zijn.   Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen; onderzoek ontmoet de dagelijkse praktijk van de medezeggenschapsprofessionals.  

Interessant? Meld je aan bij de BVMP.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 dus wees er snel bij!

Opzet bijeenkomst Inleiding onderwerp en korte presentatie van het onderzoekDiscussie over de vraag of de WOR genoeg ‘haakpunten’ biedt voor vernieuwingOphaalsessie met als uitgangsvraag; wat hebben OR-en nodig om de gewenste vernieuwing in gang te zetten?Formuleren van aanbevelingen vanuit het werkveld voor vervolgonderzoek.    

Voor wie?
BVMP-leden (trainers, adviseurs, advocaten, juristen en ambtelijk secretarissen) die benieuwd zijn naar de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en met elkaar in gesprek willen over wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van het medezeggenschapswerk.

Door wie? Een samenwerking van de BVMP en SOMz. De inleiders zijn Dr. Frank Tros, Senior Researcher AIAS-HSI, Universiteit van Amsterdam en Drs. Simone van Houten-Pilkes MMO, organisatieadviseur Basis & Beleid.

Wanneer? Vrijdag 30 oktober 2020 (13.30 – 17.00 uur). Inloop vanaf 13.00 uur en na afloop napraten met een borrel en een hapje.

Waar? In de Coronaproof Collegezaal van de Bibliotheek van Utrecht (het voormalig postkantoor). Een uniek pand in de traditie van de Amsterdamse school. De accommodatie is op verschillende manieren te bereiken.  

Kosten? Voor BVMP-leden is deze bijeenkomst gratis. Wel is het belangrijk om je in te schrijven via het formulier op de website van de BVMP. Niet-leden van de BVMP kunnen deelnemen voor € 35,00. Als u daarna besluit om lid te worden, wordt dit bedrag afgetrokken van het eerste jaar volledige lidmaatschapsgeld. No show? – Ieder lid of deelnemer ontvangt 10 dagen voor de workshop of activiteit per mail een herinneringsbericht. Indien een deelnemer niet bij de workshop aanwezig kan zijn, kan hij of zij zich tot 7 dagen voorafgaand kosteloos via info@bvmp.nl afmelden. Als de afmelding binnen 7 dagen plaatsvindt, wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder bericht wordt € 50,- gefactureerd.

Interessant? Meld je aan bij de BVMP.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 dus wees er snel bij!

 


Jaarcongres 2020

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap in multinationale ondernemingen
4 februari 2020
13:00-18:00 uur
Sociaal Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

Januari 2020

Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op 4 februari 2020.

Dit jaar is gekozen voor het thema Medezeggenschap in multinationale ondernemingen. De sprekers zullen ingaan op de problemen bij, en de mogelijkheden van medezeggenschap in multinationale ondernemingen. Tijdens de conferentie zullen we ons onder meer afvragen hoe vanuit deze bevindingen aan medezeggenschap het beste vorm kan worden gegeven.

De kosten voor deelname, inclusief broodjes, koffie en borrel, bedragen € 65 per deelnemer. Donateurs genieten € 20 korting. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@somz.nl.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting MNO.

 

 

 


Datum en locatie jaarcongres SOMz 2018

Het jaarcongres van de SOMz 2018 zal plaatsvinden op maandagmiddag 8 januari 2018 in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Als uit te werken thema is gekozen voor digitalisering en ®evolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?

Nadere berichten volgen, maar reserveert u vast de datum.


Update 3 november 2017
Meer over het jaarcongres, de uitnodiging en het inschrijfformulier vindt u hier.


Onderzoekersmeeting 2017

Woensdag 13 september organiseert de SOMz voor de vierde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.00 – 16.30 uur in Utrecht (locatie nog nader te bepalen). Het betreft hier de uitgestelde meeting zoals die aanvankelijk was gepland voor 29 maart 2017. De agenda voor die bijeenkomst blijft in principe onveranderd.

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan de gewenste en mogelijke methoden van onderzoek toepasbaar in het aandachtsgebied.

Programma
12.45 uur
  Inloop
13.00 uur   Welkom en opening door prof. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies SOMz
13.15 uur   Jan Heijink, voorzitter SOMz, gaat kort in op de resultaten van de onlangs afgeronde inventarisatie 2016 van onderzoek in het werkveld. De deelnemers ontvangen een geprint exemplaar van het rapport.
13.30 uur   Kennismaking en presentaties 
Onder leiding van Niko Manshanden (secretaris SOMz)) vertelt ieder van de deelnemers in een uitgebreide ronde over haar of zijn ideeën over onderzoek en presenteert – indien van toepassing- een lopend of recent afgerond project. Illustratieve posters kunnen worden opgehangen en toegelicht.
14.30 uur   Pauze met mogelijkheden tot nadere kennismaking of toelichting van de posters
15.00 uur   Methoden van goed onderzoek
Nu de waarde van onderzoek hier en daar in twijfel wordt getrokken is het wellicht meer dan ooit zaak in ons werkveld aandacht te schenken aan goede methoden van onderzoek. We stellen voor hierover van gedachten te wisselen aan de hand van twee korte referaten.

 • Harry van den Tillaart (senior onderzoeker) zal ingaan op de vereisten en mogelijkheden van verantwoord survey-onderzoek.
 • Na een korte inleiding over verantwoorde methoden van kwalitatief onderzoek zoals de etnografische methode en casestudies in organisaties verdiepen we ons in de praktische mogelijkheden binnen het werkveld van de SOMz. Inleider wordt gezocht.

16.00 uur   Afsluiting, afdronk en napraten

Nieuwe aanmeldingen sturen aan jan.heijink@somz.nl . Er zijn nog enkele plaatsen vrij.


Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Category : Nieuws

Datum:   maandag 9 januari 2017
Plaats:    Universiteit Utrecht, locatie Academiegebouw en Faculty club, Domplein 29, 3512 JE te Utrecht. Het hart en gezicht van de UU.
Dagvoorzitter:   Niko Manshanden
Programma inclusief toelichting en inschrijven – Jaarcongres 2017 – PDF

Programma

12.30 uur:   Aankomst, koffie/thee.

13.00 uur:   Welkom en opening door het bestuur van de SOMz

13.10 uur:   Thema’s van de dag
Inleiding door prof. dr. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies van de SOMz en emeritus hoogleraar Human Resource Management, Universiteit Twente. Na een korte terugblik op de uitkomsten van het Jaarcongres 2016 zoomt hij vervolgens in op enkele kernvraagstukken waar veel ondernemingsraden voor staan.

 1. Participatie en werkoverleg op de werkvloer en hoe je dat verbindt met het                   vertegenwoordigend overleg, de democratische invloed via de OR?
 2. Productietechnologie (robotisering), digitalisering en inbreng van de OR. Wat kan de wetenschap in de huidige tijd bijdragen aan de inbreng van de OR?
 3. Governance (bestuur van de onderneming) en de OR; hoe vervult de OR zijn rol in de zogeheten ‘gouden’ driehoek met de bestuurder en de RvC/RvT?

Hij daagt de volgende sprekers uit zo concreet mogelijke hun kennis toepasbaar te maken.

13.35 uur:   De psychologie en medezeggenschap
Met prof. dr. Martin Euwema (is gevraagd), hoogleraar Organisatie-psychologie aan de KU Leuven, leggen we de brug van de psychologie naar de medezeggenschap. Eerst presenteert hij enkele relevante issues uit de (sociale) psychologie. Dan presenteert hij een casus en doet suggesties wat de (sociale) psychologie kan betekenen voor de participatie op de werkvloer en de verbinding naar de medezeggenschap.

14.20 uur:   De sociologie en medezeggenschap
Socioloog prof. dr. Frank Pot is emeritus hoogleraar Sociale innovatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was directeur van TNO Arbeid. Eerst verkent hij beknopt wat er vanuit zijn vakgebied aan technologische en sociale innovatie wordt onderzocht en wat de rol is van sociale partners. Dat gaat van robotisering tot platformeconomie en is onlosmakelijk verbonden met keuzes ten aanzien van flexibilisering. Dan legt hij de link naar de betekenis van directe participatie, van medezeggenschap over arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en van veranderende machtsverhoudingen. Ook hij doet dit aan de hand van een of enkele concrete voorbeelden.

15.05 uur:   Pauze

15.20 uur:   De bedrijfskunde en de OR
Vanuit de bedrijfseconomie/bedrijfskunde gaat het vaak om strategische keuzes van het bestuur van de onderneming. Prof. dr. Hans Schenk, hoogleraar Economie en organisatie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de SER/CBM licht toe wat zijn vakgebied hierover leert. En hoe dat kan bijdragen aan versterking van de bijdrage van de OR aan de strategiekeuzes van het ondernemingsbestuur en aan goede corporate governance. Ook hier weer de uitdaging dit inzichtelijk te maken aan de hand van concrete casuïstiek.

16.05 uur:   Resultaten van de zoektocht
Afsluitend gaat het forum van de inleiders in gesprek met elkaar en met de zaal. Wat leert ons deze middag over waar en hoe de wetenschap de medezeggenschap vooruit kan helpen?

16.30 uur:   Afsluiting
Afsluiting en ‘zoemen’ met een hapje en een drankje.

Toelichting

Beste mensen,

De stichting SOMz heeft het stimuleren van onderzoek op gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen in ondernemingen en instellingen in verschillende disciplines tot oogmerk, alsmede het vertalen van de verkregen kennis naar de praktijk. In zijn jaarlijks congres wil de SOMz de transfer van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten naar professionals in de medezeggenschaps-ondersteuning zoals opleiders, adviseurs, juristen en ook vakbondsbestuurders bespreken.

Dit jaar willen ons beperken tot de input uit een drietal wetenschappelijke disciplines en vervolgens inzoomen op dat, wat uit de ‘knowledge base’ van deze disciplines een OR vooruit kan helpen. Dit willen we dan toespitsen op een drietal kernvragen waar veel medezeggenschapsorganen mee geconfronteerd worden. Zie voor de disciplines en de kernvragen het bovenstaand programma.

Vorig congres hebben we interessante informatie verkregen waar wetenschappers op een viertal disciplines alzo mee bezig zijn. Voor de vraag hoe dit te vertalen naar praktijktoepassing bleek weinig tijd te resten. We willen daarvoor op dit congres meer ruimte creëren. Dit denken we te bereiken door de inleiders na een korte verkenning van de ontwikkelingen van de knowledge base binnen hun vakgebied vervolgens een zo concreet mogelijke casus op tafel te laten leggen. Dit echter zonder te vermelden of en hoe de OR daarin heeft geopereerd, maar tastenderwijs, zo mogelijk interactief met de zaal, te verkennen wat de wetenschap de OR aan opties voor interventies zou kunnen bieden. We denken dat dit ook inspiratief voor de congresdeelnemers zou kunnen werken. Dus een brug slaan tussen wetenschap en medezeggenschap en die samen verkennen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@somz.nl. Daarna krijgt u een rekening om €65,- over te maken om zo de kosten te dekken. Dit jaar zitten we in het hol van de leeuw van de Universiteit van Utrecht: het Academiegebouw aan het Domplein en die locatie is niet allen mooier dan die van vorig jaar maar ook hebben we wat meer eten en drinken geregeld.

Locatie


uu

Route

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht Centraal met bus 2, halte Domplein. Wandelroute vanaf Centraal Station (10 minuten), volg de route naar het Museumkwartier. Kies in Hoog Catharijne de uitgang ‘Godebaldkwartier’ en ga vervolgens linksaf richting de Domtoren. Ga onder de Dom door en steek het Domplein schuin rechts over. U loopt vervolgens recht op de ingang van het Academiegebouw af.

Eigen vervoer
Een actuele routebeschrijving is te vinden op de routeplanner van de ANWB of klik op de kaart hierboven.

Parkeren
De dichtstbijzijnde parkeergarage is op de Springweg, op zo’n tien minuten loopafstand van het Academiegebouw. Volg vanaf de snelweg de borden Centrum en vervolgens P Springweg (navigatie Strosteeg). Kies in de parkeergarage de uitgang Oudegracht en loop via de Strosteeg naar de Oudegracht. Steek de brug over en sla linksaf. Bij het Wed naar rechts, Lange Nieuwstraat naar links oversteken. Op het Domplein ligt het Academiegebouw meteen aan de rechterzijde.


Uitnodiging bijeenkomst NvA , TvA en SOMz

Tags :

Category : Nieuws

“Is er toekomst voor de medezeggenschap?”
(nav. nieuwe themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken)

Wanneer: Vrijdag 3 juni, 2016, 14.00–17.00 uur

Waar: Narritaweg 10 (Amsterdam) – Google Maps

Concept-programma:

 • 13.15 uur: Ledenvergadering NVA (ALV)
 • 14.00 uur: Inloop
 • 14.15 uur: Aftrap door Marc van der Meer
 • 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA) en Niko Manshanden (FNV).
  • Korte interviews met de verschillende auteurs van de artikelen in TvA.
  • Punten van aandacht zijn: de verhouding formele en informele medezeggenschap, de robotisering en governance van bedrijven
  • Algemene reflectie door prof Paul Boselie (UU).
  • Speciale aandacht voor implicaties van deze studie voor HRM-opleiding
 • 16.00 uur: Discussie
 • 16.45 uur: Drankje

Algemene informatie:

Locatie: Bondsraadzaal FNV, Narritaweg 10, 1043 BX, Amsterdam (vlak bij Amsterdam Sloterdijk).

Toegang: Alleen toegang met een vooraanmelding! De toegang is voor leden van de NVA en SOMz gratis. Voor niet-leden is de entree €27,50. Voor studenten die geen lid zijn €7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag. Het themanummer van TvA is verkrijgbaar voor de eenmalige lage prijs van 10 euro. Aanmelding voor woensdag 1 juni via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl

Inlichtingen: Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit seminar: Marc van der Meer (marc.vandermeer@uvt.nl), Niko Manshanden (niko.manshanden@somz.nl) en Kees Vos (cjvos@xs4all.nl).

Meer (actuele) informatie: http://www.platformarbeidsverhoudingen.nl.


Verslag Jaarcongres SOMz van 11 januari 2016

Category : Nieuws

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld  voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP).

Het thema van het Jaarcongres 2016 van de SOMz is nauw verweven met een kerndoelstelling van de SOMz om resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken voor de praktijk van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. De inleiders zijn prominente vertegenwoordigers van enkele van de wetenschappelijke disciplines, die relevant zijn voor de medezeggenschap.
Voor het congres waren voor een groot deel intermediairs voor de medezeggenschap uitgenodigd, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein. Wetenschappers en onderzoekers enerzijds en OR-en en ondernemingsbestuurders en hun professionele ondersteuners anderzijds opereren in goeddeels gescheiden werelden. Dat is noch voor de wetenschap noch voor de praktijk optimaal, zo is de gedachte achter het congres. Laten we deze werelden bewust met elkaar in contact brengen. De volgende hoogleraren en onderzoekers kwamen aan het woord.

Prof. dr. Jan Kees Looise, Universiteit Twente (Professor of Human Resource Management), opende het congres door een kader neer te zetten over het thema “Wetenschap en medezeggenschap”. De relevante wetenschappelijke disciplines, daarna toegelicht door de andere sprekers, kregen een plek. Ook ging hij in op een benadering vanuit de economie en bedrijfskunde.

De combinatie “Psychologie & Medezeggenschap, vanzelfsprekend & Ontbrekend” werd toegelicht
door Martin C. Euwema van de Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie. Martin is hoogleraar organisatiepsychologie.

Prof. mr. L. G. Verburg werkte de juridische invalshoek uit. Leonard Verburg is sinds 2010 hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen, faculteit der rechtsgeleerdheid. Hij was vanaf augustus 2007 tot en met 2009 al aan de Radboud Universiteit als hoogleraar verbonden als houder van de CPO-wisselleerstoel. Prof. Leonard Verburg is lid van het curatorium van het Onderzoekcentrum Onderneming & recht (OO&R). Verburg is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof ‘s-Gravenhage.

Als sociologen medezeggenschap bestuderen kijken ze vooral naar structuren en machtsverhoudingen. Dat zijn voor psychologen en juristen ook geen onbekende begrippen, maar het zijn niet de onderwerpen waarop de aandacht in eerste instantie vooral is gericht zoals dat bij sociologen wËl het geval is. Dat was de invalshoek van Frank Pot die professor emeritus of Social Innovation of Work and Employment at the Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen is.

Tot slot knoopte Dr. Jan Ekke Wigboldus het geheel aan elkaar via zijn bijdrage over de brug tussen wetenschap en praktijk van de medezeggenschappers zelf, de OR-leden. Hij studeerde naast zijn werk als trainer/adviseur  Nederlands (variant Communicatiekunde) aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde later aan de Universiteit Twente (faculteit Management & Governance) op onderzoek naar de economische effecten van ondernemingsraden.

Verslag Jaarcongres 11 januari 2016


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag